مهدی حسینی نژاد

مهدی حسینی نژاد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهunderstandably١١:٤٣ - ١٣٩٧/٠٦/٠٨آنچه که انتظارش می رودگزارش
12 | 1
substantive١١:٢٢ - ١٣٩٧/٠٦/٠٨قابل توجهگزارش
23 | 0
proved١٨:١١ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥ثابت شدن گزارش
55 | 1
promote١٧:٥٣ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥کمک کردن بهگزارش
85 | 1
restructure١٧:٤٩ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥دوباره تنظیم کردنگزارش
7 | 0
reframe١٣:١٩ - ١٣٩٧/٠٦/٠٤دوباره بیان کردنگزارش
30 | 0
palpably١٣:١٥ - ١٣٩٧/٠٦/٠٤ملموسگزارش
12 | 0
pending١٢:٥٧ - ١٣٩٧/٠٦/٠٤پیش روگزارش
34 | 1
liberal arts١٩:٣٥ - ١٣٩٧/٠٦/٠٣علوم مقدماتیگزارش
16 | 1
paramount١٥:٥٨ - ١٣٩٧/٠٦/٠٢چشمگیرگزارش
30 | 1
psychiatric٢٣:٠٦ - ١٣٩٧/٠٦/٠١بیماری های روانیگزارش
41 | 1
formed٢٣:٠١ - ١٣٩٧/٠٦/٠١تشکیل یافتنگزارش
55 | 1
entitled١٩:٥٥ - ١٣٩٧/٠٦/٠١با عنوانِگزارش
64 | 1
development١٩:٣٥ - ١٣٩٧/٠٦/٠١ابداعگزارش
39 | 2
catharsis١٩:٢٨ - ١٣٩٧/٠٦/٠١تخلیه هیجانیگزارش
51 | 0
outline١٦:٠٣ - ١٣٩٧/٠٥/٣١به طور خلاصه بیان کردنگزارش
278 | 1
dysfunction١٥:٥٨ - ١٣٩٧/٠٥/٣١بد کارکردیگزارش
25 | 1
referred١٥:٣١ - ١٣٩٧/٠٥/٣١اطلاق شدنگزارش
28 | 1
worth١٥:١٧ - ١٣٩٧/٠٥/٣١شایستهگزارش
34 | 1
orthodox١٧:٤٥ - ١٣٩٧/٠٥/٣٠متعارفگزارش
53 | 1
unorthodox١٧:٤٠ - ١٣٩٧/٠٥/٣٠غیرمتعارفگزارش
41 | 0
evil spirits١٦:٥٩ - ١٣٩٧/٠٥/٣٠ارواح شریرگزارش
32 | 1
demons١٦:٥٧ - ١٣٩٧/٠٥/٣٠شیاطین، اجنّهگزارش
32 | 1
possession١٦:٥٦ - ١٣٩٧/٠٥/٣٠در اختیار قرار داشتنگزارش
57 | 1
proceeding١٦:١٩ - ١٣٩٧/٠٥/٣٠پیش رفتنگزارش
23 | 0
inquiries٢٣:٢٥ - ١٣٩٧/٠٥/٢٩تحقیقاتگزارش
34 | 0
appeared in٢٣:١٨ - ١٣٩٧/٠٥/٢٩ظهور کردنگزارش
12 | 0
governed٢٣:١٣ - ١٣٩٧/٠٥/٢٩تحت حاکمیتگزارش
60 | 1
self control٢٣:٠٧ - ١٣٩٧/٠٥/٢٩تسلط بر نفسگزارش
28 | 0
abstractly١٨:٣٩ - ١٣٩٧/٠٥/٢٩انتزاعیگزارش
25 | 0
interrelationship١٧:٥٤ - ١٣٩٧/٠٥/٢٩روابط مشترکگزارش
30 | 1
sequential١٧:٤٣ - ١٣٩٧/٠٥/٢٩زنجیره ای، پیاپیگزارش
37 | 0