برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهدی جمشیدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کلاه مردانه تاج شاه ١٣٩٩/١٠/٢٨
|