ماهان علیپور

ماهان علیپور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهaccept٠١:٤٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤فکر کنم یکی تلفظ غلط نوشته شده در هر دو شوا یا əkˈsept تلفظ میشود لطفا تصحیح کنیدگزارش
0 | 1
ache٠٠:١٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٠ache ( noun ) : is something internal . a persistent physical discomfort , typically dull ( a toothache ) = معنای فارسی : چیزی درونی است . یک ناراحتی ... گزارش
5 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهassert١٩:٢٤ - ١٤٠٠/٠٣/٠٥
• He asserted his innocence.
او بیگناهی اش را اثبات کرد
12 | 6
absorb٢٣:٥١ - ١٤٠٠/٠٢/١٩
• His mind was like a sponge, ready to absorb anything.
ذهن او مانند یک اسفنج آماده برای جذب هر چیزی بود
7 | 0