برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ماهان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 آمدن از جایی ١٣٩٩/١١/٠٢
|

2 کاپیتان قیمت ١٣٩٩/١٠/٢٥
|

3 آقایون اینجا نایت اینطوریهnite پس معنس شب رو نمیده معنی این کلمه میشه حصار پلیدی تمام ١٣٩٩/١٠/١٦
|

4 three thing or 3things ١٣٩٩/١٠/٠١
|

5 دارم دیوونه میشم ١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

6 مخفف شده کلمه scince fiction به معنی علمی تخیلی ١٣٩٩/٠٩/١١
|

7 یک قطعه موسیقی ١٣٩٩/٠٩/٠٧
|

8 به ندرت ١٣٩٩/٠٩/٠٦
|

9 امضا گرفتن از فردی مشهور مثل بازیگر،فوتبالیست،خوانده و ... ١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

10 روح یا شبح
در بازی call of duty نام یکی از شخصیت های این بازی است.
١٣٩٩/٠٨/٢٨
|

11 مخصوصا ١٣٩٩/٠٨/٢٠
|

12 رخ دادن ١٣٩٩/٠٨/١٩
|

13 غیر قابل شمارش ١٣٩٩/٠٨/١٢
|

14 این اسم به ماه آسمان اشاره دارد ١٣٩٩/٠٨/١٢
|