برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مائده کلانتری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 gradation ١٤٠٠/٠١/١٤
|

2 آهک مرده ١٣٩٩/١١/٠٨
|

3 آهک زنده= Non-Hydrated lime
آهک مرده= Hydrated lime
١٣٩٩/١١/٠٨
|

4 در معماری: پاره آجر ١٣٩٩/١١/٠٤
|

5 http://blog.stephens.edu/arh101glossary/wp-content/uploads/2016/10/0125rc_face7_b.jpg ١٣٩٩/١٠/١٠
|

6 به کارولینای شمالی گفته می شود. ١٣٩٩/٠٩/٢١
|

7 امپراتوری گورکانی ١٣٩٩/٠٩/١٢
|

8 گورکانیان ١٣٩٩/٠٩/١٢
|

9 کنگره بالای برج یا حصار دفاعی ١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

10 متولی شهر، حاکم ١٣٩٩/٠٨/٢٤
|

11 تار و پودی ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

12 در معماری: رخ بام. حاشیه ای که زیر لبه بام اجرا می شود و کمی بیرون زده است تا علاوه بر جنبه تزئینی از نما در برابر باران محافظت کند. ١٣٩٩/٠٨/١٣
|

13 تپه باستانی. تپه ای که طبیعی نیست. حاصل فرسایش سکونتگاههای باستانی است که در زمانهای متعدد روی هم ساخته شدند. ١٣٩٩/٠٧/٢٥
|

14 در معماری: بند عمودی بین آجرها ١٣٩٩/٠٧/٢٢
|

15 سنگ بادبر
١٣٩٩/٠٧/٢٢
|

16 ایجاد اندود گلی روی توده آجرها در کوره موقت (clamp) حین پخت برای جلویگیری از هدر رفت حرارت ١٣٩٩/٠٧/١٩
|

17 بازیابی. بازیافت ١٣٩٩/٠٧/١٥
|

18 تامین شدن ١٣٩٩/٠٧/١٥
|

19 ارگ کلیسا که شامل لوله های عمودی زیادی است ١٣٩٩/٠٧/٠٨
|

20 اقتدار ١٣٩٩/٠٧/٠٧
|

21 آجر چارک ١٣٩٩/٠٧/٠٥
|

22 تفاوت later و latter
Later refers to something happening in the future. Latter refers to the second of two things mentioned in the previous senten ...
١٣٩٩/٠٧/٠٥
|

23 مثال و نمونه خیلی واضح و روشن ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

24 در معماری: پل حرارتی. وقتی در عایق بندی حرارتی لایه بیرونی و داخلی کامل جدا نشوند، نقاطی که امکان تبادل حرارت باشد پل حرارتی نامیده می شوند ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

25 در معماری: تعریق. تبدیل بخار آب هوا به قطرات آب. مانند عرق کردن شیشه ها در زمستان ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

26 سنگ تیشه ای ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

27 بافت دار کردن سطح سنگ. تیشه ای یا کلنگی کردن سنگ ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

28 خیابان فرعی ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

29 قوس نیم دایره ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

30 قوسی که در بالای نعل درگاه اجرا می شود تا بار کمتری به نعل درگاه وارد شود. ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

31 غلیان. فوران. ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

32 در زمین سرازیری و یا پایین رفتن سطح ١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

33 Common bond (با C بزرگ) نوعی چیدمان آجر است برای آجرهای مربعی. در نما به صورت راسته دیده می شود اما برای درگیری با لایه پشتی آجر ها به تناوب کامل و ... ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

34 دفرمه ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

35 آمیختن و ترکیب شدن با چیز (های) دیگری به تناوب ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

36 فنی حرفه ای ١٣٩٩/٠٦/٢٢
|

37 مسکن ارزان قیمت که دولت برای اقشار کم درآمد تهیه می کند. ١٣٩٩/٠٦/٢٢
|

38 گاز سوز ١٣٩٩/٠٦/٢٠
|

39 مجموعه آسانسورها در ساختمانهای بلندمرتبه. ١٣٩٩/٠٦/١٦
|

40 فلش ١٣٩٩/٠٦/١٦
|

41 حاذق ١٣٩٩/٠٦/١٤
|

42 keen follower
طرفدار پر و پا قرص
١٣٩٩/٠٦/١٢
|

43 ارگ کلیسا ١٣٩٩/٠٦/١٢
|

44 در انگلستان به محوطه هایی مانند پارک و باغ وحش.. گفته می شود. ١٣٩٩/٠٦/١١
|

45 عبور سریع، انتشار با سرعت ١٣٩٩/٠٦/٠٩
|

46 در معماری: طراحی دست آزاد ١٣٩٩/٠٦/٠٦
|

47 اثبات ادعا.
To challenge someone to act on their threat or prove that their claim or boast is true, when one believes they are making a false clai ...
١٣٩٩/٠٦/٠٦
|

48 در معماری: تجسم سه بعدی.
Massing is a term in architecture which refers to the perception of the general shape and form as well as size of a build ...
١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

49 در معماری: prairie style یکی از سبکهای فرانک لوید رایت که بر خطوط افقی و کشیدگی افقی تاکید دارد ١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

50 وارد کار عملی شوید ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|