برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مائده کلانتری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 متولی شهر، حاکم ١٣٩٩/٠٨/٢٤
|

2 تار و پودی ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

3 در معماری: رخ بام. حاشیه ای که زیر لبه بام اجرا می شود و کمی بیرون زده است تا علاوه بر جنبه تزئینی از نما در برابر باران محافظت کند. ١٣٩٩/٠٨/١٣
|

4 تپه باستانی. تپه ای که طبیعی نیست. حاصل فرسایش سکونتگاههای باستانی است که در زمانهای متعدد روی هم ساخته شدند. ١٣٩٩/٠٧/٢٥
|

5 در معماری: بند عمودی بین آجرها ١٣٩٩/٠٧/٢٢
|

6 سنگ بادبر
١٣٩٩/٠٧/٢٢
|

7 ایجاد اندود گلی روی توده آجرها در کوره موقت (clamp) حین پخت برای جلویگیری از هدر رفت حرارت ١٣٩٩/٠٧/١٩
|

8 بازیابی. بازیافت ١٣٩٩/٠٧/١٥
|

9 تامین شدن ١٣٩٩/٠٧/١٥
|

10 ارگ کلیسا که شامل لوله های عمودی زیادی است ١٣٩٩/٠٧/٠٨
|

11 اقتدار ١٣٩٩/٠٧/٠٧
|

12 آجر چارک ١٣٩٩/٠٧/٠٥
|

13 تفاوت later و latter
Later refers to something happening in the future. Latter refers to the second of two things mentioned in the previous senten ...
١٣٩٩/٠٧/٠٥
|

14 مثال و نمونه خیلی واضح و روشن ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

15 در معماری: پل حرارتی. وقتی در عایق بندی حرارتی لایه بیرونی و داخلی کامل جدا نشوند، نقاطی که امکان تبادل حرارت باشد پل حرارتی نامیده می شوند ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

16 در معماری: تعریق. تبدیل بخار آب هوا به قطرات آب. مانند عرق کردن شیشه ها در زمستان ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

17 سنگ تیشه ای ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

18 بافت دار کردن سطح سنگ. تیشه ای یا کلنگی کردن سنگ ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

19 خیابان فرعی ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

20 قوس نیم دایره ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

21 قوسی که در بالای نعل درگاه اجرا می شود تا بار کمتری به نعل درگاه وارد شود. ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

22 غلیان. فوران. ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

23 در زمین سرازیری و یا پایین رفتن سطح ١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

24 Common bond (با C بزرگ) نوعی چیدمان آجر است برای آجرهای مربعی. در نما به صورت راسته دیده می شود اما برای درگیری با لایه پشتی آجر ها به تناوب کامل و ... ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

25 دفرمه ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

26 آمیختن و ترکیب شدن با چیز (های) دیگری به تناوب ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

27 فنی حرفه ای ١٣٩٩/٠٦/٢٢
|

28 مسکن ارزان قیمت که دولت برای اقشار کم درآمد تهیه می کند. ١٣٩٩/٠٦/٢٢
|

29 گاز سوز ١٣٩٩/٠٦/٢٠
|

30 مجموعه آسانسورها در ساختمانهای بلندمرتبه. ١٣٩٩/٠٦/١٦
|

31 فلش ١٣٩٩/٠٦/١٦
|

32 حاذق ١٣٩٩/٠٦/١٤
|

33 keen follower
طرفدار پر و پا قرص
١٣٩٩/٠٦/١٢
|

34 ارگ کلیسا ١٣٩٩/٠٦/١٢
|

35 در انگلستان به محوطه هایی مانند پارک و باغ وحش.. گفته می شود. ١٣٩٩/٠٦/١١
|

36 عبور سریع، انتشار با سرعت ١٣٩٩/٠٦/٠٩
|

37 در معماری: طراحی دست آزاد ١٣٩٩/٠٦/٠٦
|

38 اثبات ادعا.
To challenge someone to act on their threat or prove that their claim or boast is true, when one believes they are making a false clai ...
١٣٩٩/٠٦/٠٦
|

39 در معماری: تجسم سه بعدی.
Massing is a term in architecture which refers to the perception of the general shape and form as well as size of a build ...
١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

40 در معماری: prairie style یکی از سبکهای فرانک لوید رایت که بر خطوط افقی و کشیدگی افقی تاکید دارد ١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

41 وارد کار عملی شوید ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

42 بدون تبعیت از فرم و سبک معینی. فرم آزاد ١٣٩٩/٠٦/٠٢
|

43 یک تکنیک معماری است. قطعات کوچک سنگ یا موزاییک در حین اجرای دیوار داخل ملات فشار داده می شوند. ١٣٩٩/٠٦/٠٢
|

44 درخشان. چشمگیر ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

45 مطالعه در مورد کلیسا
In Christian theology, ecclesiology is the study of the Christian Church, the origins of Christianity, its relationship to Je ...
١٣٩٩/٠٥/١٧
|

46 خرد شدن، تخریب، پاشیدن، به هم خوردن، جدا شدن اجزاء ١٣٩٩/٠٥/١٤
|

47 mile upon mile
تاکید بر تعداد زیاد.. مایلها
١٣٩٩/٠٥/١١
|

48 مسیر ١٣٩٩/٠٥/٠٦
|

49 low barrel vault به معنی طاق آهنگ کم خیز ١٣٩٩/٠٤/١٥
|

50 در طول تاریخ، در طول اعصار ١٣٩٩/٠٤/١٣
|