مائده کلانتری

مائده کلانتری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهcomfort zone١٢:٠٩ - ١٤٠٠/٠٦/٢٢حریم آسایشگزارش
14 | 1
cocktail dress١٢:٥٧ - ١٤٠٠/٠٦/١٤لباس مجلسیگزارش
12 | 0
تشکیک١٨:١٦ - ١٤٠٠/٠١/١٤gradationگزارش
2 | 0
hydrated lime١١:٠٢ - ١٣٩٩/١١/٠٨آهک مردهگزارش
2 | 0
non hydrated lime١٠:٥٩ - ١٣٩٩/١١/٠٨آهک زنده= Non - Hydrated lime آهک مرده= Hydrated limeگزارش
0 | 0
closer١٢:٢٨ - ١٣٩٩/١١/٠٤در معماری: پاره آجرگزارش
0 | 0
centering١٧:٣٤ - ١٣٩٩/١٠/١٠http://blog. stephens. edu/arh101glossary/wp - content/uploads/2016/10/0125rc_face7_b. jpgگزارش
2 | 1
old north١٣:٤١ - ١٣٩٩/٠٩/٢١به کارولینای شمالی گفته می شود.گزارش
0 | 0
mughal empire١١:٣٣ - ١٣٩٩/٠٩/١٢امپراتوری گورکانیگزارش
5 | 1
mughal١١:٣٢ - ١٣٩٩/٠٩/١٢گورکانیانگزارش
14 | 1
battlements٢٠:٤٩ - ١٣٩٩/٠٩/٠٨کنگره بالای برج یا حصار دفاعیگزارش
2 | 0
city١٣:٠١ - ١٣٩٩/٠٨/٢٤متولی شهر، حاکمگزارش
9 | 1
matt weave١٢:٠٧ - ١٣٩٩/٠٨/١٤تار و پودیگزارش
0 | 0
cornice١١:٢٦ - ١٣٩٩/٠٨/١٣در معماری: رخ بام. حاشیه ای که زیر لبه بام اجرا می شود و کمی بیرون زده است تا علاوه بر جنبه تزئینی از نما در برابر باران محافظت کند.گزارش
5 | 1
tell١٣:٠٧ - ١٣٩٩/٠٧/٢٥تپه باستانی. تپه ای که طبیعی نیست. حاصل فرسایش سکونتگاههای باستانی است که در زمانهای متعدد روی هم ساخته شدند.گزارش
7 | 1
perpend١٦:٠٤ - ١٣٩٩/٠٧/٢٢در معماری: بند عمودی بین آجرهاگزارش
5 | 0
cut stone١٥:٠٨ - ١٣٩٩/٠٧/٢٢سنگ بادبر گزارش
2 | 0
scove٢٢:١٤ - ١٣٩٩/٠٧/١٩ایجاد اندود گلی روی توده آجرها در کوره موقت ( clamp ) حین پخت برای جلویگیری از هدر رفت حرارتگزارش
2 | 0
reclaim٢٠:١٩ - ١٣٩٩/٠٧/١٥بازیابی. بازیافتگزارش
14 | 1
meet٢٠:١٠ - ١٣٩٩/٠٧/١٥تامین شدنگزارش
7 | 1
organ١٦:٢٥ - ١٣٩٩/٠٧/٠٨ارگ کلیسا که شامل لوله های عمودی زیادی استگزارش
37 | 1
forcefully٢١:٢٨ - ١٣٩٩/٠٧/٠٧اقتدارگزارش
2 | 0
snapped header٢٠:٠٠ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥آجر چارکگزارش
5 | 0
latter١٧:٣١ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥تفاوت later و latter Later refers to something happening in the future. Latter refers to the second of two things mentioned in the previous sentence ... گزارش
39 | 1
textbook example١٢:٢٥ - ١٣٩٩/٠٧/٠٢مثال و نمونه خیلی واضح و روشنگزارش
9 | 0
cold bridging١٠:٥٩ - ١٣٩٩/٠٧/٠٢در معماری: پل حرارتی. وقتی در عایق بندی حرارتی لایه بیرونی و داخلی کامل جدا نشوند، نقاطی که امکان تبادل حرارت باشد پل حرارتی نامیده می شوندگزارش
2 | 0
condensation١٠:٥٢ - ١٣٩٩/٠٧/٠٢در معماری: تعریق. تبدیل بخار آب هوا به قطرات آب. مانند عرق کردن شیشه ها در زمستانگزارش
14 | 0
stone dressed٢٠:٥٠ - ١٣٩٩/٠٧/٠١سنگ تیشه ایگزارش
2 | 0
stone dressing٢٠:٤٤ - ١٣٩٩/٠٧/٠١بافت دار کردن سطح سنگ. تیشه ای یا کلنگی کردن سنگگزارش
2 | 0
back street٢٠:١٦ - ١٣٩٩/٠٧/٠١خیابان فرعیگزارش
2 | 0
curved arch١٢:٤٤ - ١٣٩٩/٠٦/٢٩قوس نیم دایرهگزارش
0 | 0
relieving arch١٢:٤٣ - ١٣٩٩/٠٦/٢٩قوسی که در بالای نعل درگاه اجرا می شود تا بار کمتری به نعل درگاه وارد شود.گزارش
2 | 0
outpouring٠٠:٤٨ - ١٣٩٩/٠٦/٢٩غلیان. فوران.گزارش
23 | 0
drop away٠٠:٠٥ - ١٣٩٩/٠٦/٢٨در زمین سرازیری و یا پایین رفتن سطحگزارش
2 | 0
common١٣:٤٥ - ١٣٩٩/٠٦/٢٧Common bond ( با C بزرگ ) نوعی چیدمان آجر است برای آجرهای مربعی. در نما به صورت راسته دیده می شود اما برای درگیری با لایه پشتی آجر ها به تناوب کامل و ... گزارش
2 | 1
warp١٧:١٢ - ١٣٩٩/٠٦/٢٦دفرمهگزارش
9 | 1
intersperse١٣:٥٩ - ١٣٩٩/٠٦/٢٦آمیختن و ترکیب شدن با چیز ( های ) دیگری به تناوبگزارش
41 | 0
polytechnic١٨:١٤ - ١٣٩٩/٠٦/٢٢فنی حرفه ایگزارش
14 | 0
social housing١٧:٥٤ - ١٣٩٩/٠٦/٢٢مسکن ارزان قیمت که دولت برای اقشار کم درآمد تهیه می کند.گزارش
21 | 0
gas fired٢٢:٤٤ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠گاز سوزگزارش
7 | 0
banks of lifts١٧:٤٧ - ١٣٩٩/٠٦/١٦مجموعه آسانسورها در ساختمانهای بلندمرتبه.گزارش
2 | 0
fleche١٢:٥٣ - ١٣٩٩/٠٦/١٦فلشگزارش
0 | 0
keen٠١:١١ - ١٣٩٩/٠٦/١٤حاذقگزارش
5 | 1
keen٢٠:٤٨ - ١٣٩٩/٠٦/١٢keen follower طرفدار پر و پا قرصگزارش
2 | 0
organ case١٨:٤٨ - ١٣٩٩/٠٦/١٢ارگ کلیساگزارش
0 | 0
folly farm٠١:٠٨ - ١٣٩٩/٠٦/١١در انگلستان به محوطه هایی مانند پارک و باغ وحش. . گفته می شود.گزارش
5 | 0
sweep through٢٢:٤١ - ١٣٩٩/٠٦/٠٩عبور سریع، انتشار با سرعتگزارش
5 | 0
design at hand٢٣:٢٢ - ١٣٩٩/٠٦/٠٦در معماری: طراحی دست آزادگزارش
0 | 0
call bluff٠٠:٥٢ - ١٣٩٩/٠٦/٠٦اثبات ادعا. To challenge someone to act on their threat or prove that their claim or boast is true, when one believes they are making a false claim ... گزارش
9 | 0
massing٢٣:٢٥ - ١٣٩٩/٠٦/٠٥در معماری: تجسم سه بعدی. Massing is a term in architecture which refers to the perception of the general shape and form as well as size of a buildingگزارش
5 | 1