برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امیرحسین کارآمد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 صریح ، به صراحت ١٤٠٠/٠١/١٩
|