برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مرتضی احمدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دارو دسته،گروه دوستانه،دوستان صمیمی و برادرانه ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

2 بعدازظهر-دوره-دوران-محدوده زمانی ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

3 شبیه آهو ١٣٩٩/١٢/٠٦
|