برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد صفری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 aperiod in which there is an increase in a particular type of activity ١٣٩٨/٠٩/١٨
|