برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهدی (عج)

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 when someone ha a minor respiratory infection
سرماخوردگی
١٤٠٠/٠٤/٣١
|