برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد توبچی زادگان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پایتخت کشور کانادا است که در استان انتاریو قرار دارد،نزدیک ترین شهر به آن مونترال است. جمعیت:۱۴۰۰۰۰۰ ١٤٠٠/٠٥/٠٤
|

2 کانادا(کشوری در امریکای شمالی که پایتخت آن اتاوا است و بزرگترین شهر آن تورنتو هست.کانادا دومین کشور بزرگ جهان است.) ١٤٠٠/٠٥/٠٤
|

3 غذای آماده ١٤٠٠/٠٥/٠٤
|

4 غذا یا سبزیجاتی که در فصل خاص در دسترس هستند ١٤٠٠/٠٥/٠٤
|

5 طرف،(شخص ناشناس)فلان، ١٤٠٠/٠٥/٠١
|

6 متفاوت ١٤٠٠/٠٤/٢٤
|

7 excellent ١٤٠٠/٠٤/٢٣
|

8 زرد شدن،مثلا زرد شدن برگ درختان
١٤٠٠/٠٤/١٧
|

9 thrilled=excited,exhilarated ١٤٠٠/٠٤/١١
|

10 موجب افتخار کسی شدن ١٤٠٠/٠٣/٢٨
|

11 بازی پرش با تخته اسکیت ١٤٠٠/٠٣/٢٢
|

12 هوشیاری ١٤٠٠/٠٣/٢١
|

13 ناگهانی
١٤٠٠/٠٣/١٩
|

14 غیر قابل درک،سخت برای درک کردن ١٤٠٠/٠٣/١٩
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 sporadic
• Her attendance at school was sporadic.
• حضور او در مدرسه به طور متناوب بود
١٤٠٠/٠٤/٢٠
|