برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد جواد حبیبی پور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تواندار کردن چیزی ١٣٩٩/٠١/١٣
|

2 از بین بردن ١٣٩٩/٠١/١١
|

3 مجرای صفراوی ١٣٩٩/٠١/١١
|

4 جاری شدن سوبسترا توسط پمپ ها به درون سلولinflux ١٣٩٩/٠١/١٠
|

5 جاری شدن ١٣٩٩/٠١/١٠
|

6 کمک کردن به انجام کاری ١٣٩٩/٠١/١٠
|

7 کنار هم قرار گرفتن ١٣٩٩/٠١/١٠
|

8 مطالعات بدست امده ١٣٩٩/٠١/١٠
|

9 دیدگاه ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

10 برخلاف ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

11 ذره ١٣٩٨/١٢/٢١
|

12 نسبتاً ١٣٩٨/١٢/١٩
|

13 بکار برنده ١٣٩٨/١٢/١٨
|

14 کج شدن ١٣٩٨/١٢/١٢
|

15 بررسی دقیق کردن ١٣٩٨/١٢/١٢
|

16 باعث می شود که بفهمیم ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

17 کنترل کردن ١٣٩٨/١٢/٠٨
|

18 رویارویی ١٣٩٨/١١/٢٦
|

19 مواد سلولی بیرون ریخته حاصل از تجزیه سلول
عصاره سلولی (زیست شناسی سلولی)
١٣٩٨/١١/٢٤
|

20 مثل ١٣٩٨/١١/٢٤
|

21 کامل
خودمانی
١٣٩٨/١١/٢٠
|

22 بی اثر
١٣٩٨/١١/١٨
|

23 تبدیل شدن به ١٣٩٨/١١/١٥
|

24 ویژگی خاصی را پیدا کردن ١٣٩٨/١١/١٣
|

25 دوباره تنظیم کردن ١٣٩٨/١١/١٣
|

26 بیماری زا ١٣٩٨/١١/٠٦
|

27 چند ظرفیتی ١٣٩٨/١١/٠٥
|

28 در حد یکسان بودن ١٣٩٨/١١/٠٤
|

29 در حد برابری بودن ١٣٩٨/١١/٠٤
|

30 انگل(زیست شناسی) ١٣٩٨/١١/٠٢
|