محمد جواد حبیبی پور

محمد جواد حبیبی پور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهpower١٢:٢٣ - ١٣٩٩/٠١/١٣تواندار کردن چیزیگزارش
5 | 1
quench٠٠:٤٩ - ١٣٩٩/٠١/١١از بین بردنگزارش
2 | 1
canaliculi٠٠:١٧ - ١٣٩٩/٠١/١١مجرای صفراویگزارش
7 | 1
flux٢٠:٥٤ - ١٣٩٩/٠١/١٠جاری شدن سوبسترا توسط پمپ ها به درون سلولinfluxگزارش
2 | 0
flux٢٠:٥٣ - ١٣٩٩/٠١/١٠جاری شدنگزارش
0 | 0
mediate١٧:٢١ - ١٣٩٩/٠١/١٠کمک کردن به انجام کاریگزارش
14 | 0
assemble١٧:٠٨ - ١٣٩٩/٠١/١٠کنار هم قرار گرفتنگزارش
12 | 1
interpretations١٧:٠٦ - ١٣٩٩/٠١/١٠مطالعات بدست امدهگزارش
7 | 1
wisdom١٩:١٧ - ١٣٩٩/٠١/٠٤دیدگاهگزارش
25 | 1
spite١٩:١٥ - ١٣٩٩/٠١/٠٤برخلافگزارش
5 | 7
recipe٠٥:٠٥ - ١٣٩٨/١٢/٢١ذرهگزارش
14 | 6
closely١٦:٥٨ - ١٣٩٨/١٢/١٩نسبتاًگزارش
9 | 1
power٢٠:٣٢ - ١٣٩٨/١٢/١٨بکار برندهگزارش
5 | 1
distortion٢١:٣٦ - ١٣٩٨/١٢/١٢کج شدنگزارش
0 | 1
scrutinize٠٢:٥٠ - ١٣٩٨/١٢/١٢بررسی دقیق کردنگزارش
9 | 0
implied١٤:١٥ - ١٣٩٨/١٢/٠٩باعث می شود که بفهمیمگزارش
7 | 1
harness١٧:٤٤ - ١٣٩٨/١٢/٠٨کنترل کردنگزارش
21 | 0
treatment١٤:٢٣ - ١٣٩٨/١١/٢٦رویاروییگزارش
9 | 1
lysates١٥:١٨ - ١٣٩٨/١١/٢٤مواد سلولی بیرون ریخته حاصل از تجزیه سلول عصاره سلولی ( زیست شناسی سلولی )گزارش
2 | 0
instance١٥:١٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤مثلگزارش
12 | 1
inside١٠:١١ - ١٣٩٨/١١/٢٠کامل خودمانیگزارش
2 | 2
lost١٢:٠٧ - ١٣٩٨/١١/١٨بی اثر گزارش
9 | 1
process into١٥:١٩ - ١٣٩٨/١١/١٥تبدیل شدن بهگزارش
7 | 0
acquired١٣:١٧ - ١٣٩٨/١١/١٣ویژگی خاصی را پیدا کردنگزارش
14 | 1
rearrange١٢:٥٨ - ١٣٩٨/١١/١٣دوباره تنظیم کردنگزارش
9 | 0
virulent١٧:٢١ - ١٣٩٨/١١/٠٦بیماری زاگزارش
37 | 1
multivalence١٤:١٣ - ١٣٩٨/١١/٠٥چند ظرفیتیگزارش
2 | 0
rival٢١:٠٦ - ١٣٩٨/١١/٠٤در حد یکسان بودنگزارش
16 | 1
rival٢١:٠٠ - ١٣٩٨/١١/٠٤در حد برابری بودنگزارش
21 | 1
para١٠:٥٠ - ١٣٩٨/١١/٠٢انگل ( زیست شناسی )گزارش
7 | 1