برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

منیره غفرانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تلاش کردن ١٣٩٩/٠٨/١١
|

2 کمبود محبت ١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

3 تردید داشتن ١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

4 تلف کردن وقت ١٣٩٩/٠٧/٢٣
|

5 منطقی بودن ١٣٩٩/٠٧/٢٣
|

6 در نظر گرفتن ١٣٩٩/٠٧/٢٠
|

7 تکیه کردن ١٣٩٩/٠٧/١٧
|

8 دوران سخت ١٣٩٩/٠٧/١٦
|

9 مشکلات و سختی ها را پنهان کردن ١٣٩٩/٠٧/٠٨
|

10 درگیر بودن ١٣٩٩/٠٦/٣١
|

11 ضمیر خودآگاه ١٣٩٩/٠٦/١٨
|

12 نگفتن واقعیت ١٣٩٩/٠٦/١٧
|

13 شرایط وخیمی که مدت زمان کوتاهی به طول می انجامد و پس از این مدت، شرایط بهبود می‌یابد. ١٣٩٩/٠٦/١٠
|

14 روراست بودن
Getting straight with yourself = با خودت روراست باش
١٣٩٩/٠٦/١٠
|

15 همراه همیشگی ١٣٩٩/٠٥/٠٨
|

16 از خود بی خود شدن (در اثر دیدن یا خواندن یک اثر هنری بی نظیر) ١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

17 در حوزه عکاسي ----> ناگهاني ١٣٩٩/٠٣/١١
|

18 سه ماهه بارداری ١٣٩٩/٠٣/٠٧
|

19 شدید ١٣٩٩/٠٣/٠٤
|