برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

منیره غفرانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اردنگی
تلنگر
١٤٠٠/٠٥/٠٩
|

2 توجیه کردن ١٤٠٠/٠٤/٢٧
|

3 زمان حیات ١٤٠٠/٠٤/٢٧
|

4 موجه ١٤٠٠/٠٤/٢٦
|

5 از کوره در رفتن، تحمل نکردن ١٤٠٠/٠٤/٢٦
|

6 به نتیجه رسیدن ١٤٠٠/٠٤/١٧
|

7 رسماً ١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

8 سیسمونی
مهمانی قبل از زایمان که اطرافیان (به ویژه خانم ها) برای نوزاد هدیه می آورند.
١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

9 نگاه به آینده ١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

10 مربوط بودن، ربط داشتن ١٤٠٠/٠٣/٣٠
|

11 پشت سر گذاشتن ١٤٠٠/٠٣/٢٩
|

12 رامپر (سرهمی تابستانی) ١٤٠٠/٠٣/٢٥
|

13 وسایل برقی ١٤٠٠/٠٣/٢٣
|

14 توصیه ١٤٠٠/٠٣/١٨
|

15 شاخص گلیسمی ١٤٠٠/٠٣/٠٥
|

16 دو دستی تقدیم کردن ١٤٠٠/٠٢/٢١
|

17 فرصت ١٤٠٠/٠٢/١١
|

18 از پای انداختن
١٤٠٠/٠١/٢٩
|

19 خاطرات ١٤٠٠/٠١/١٦
|

20 عصبانی شدن یا ناراحت شدن ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

21 درون گرا ١٣٩٩/٠٩/٢٦
|

22 در واقع ١٣٩٩/٠٩/٢٤
|

23 همیشگی
١٣٩٩/٠٩/٢٤
|

24 مقدار کم ١٣٩٩/٠٩/٢٣
|

25 مُردن
وجود نداشتن
١٣٩٩/٠٩/٢٣
|

26 موارد پیش پا افتاده ١٣٩٩/٠٩/٢٣
|

27 تلاش کردن ١٣٩٩/٠٨/١١
|

28 کمبود محبت ١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

29 تردید داشتن ١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

30 تلف کردن وقت ١٣٩٩/٠٧/٢٣
|

31 منطقی بودن ١٣٩٩/٠٧/٢٣
|

32 در نظر گرفتن ١٣٩٩/٠٧/٢٠
|

33 تکیه کردن ١٣٩٩/٠٧/١٧
|

34 دوران سخت ١٣٩٩/٠٧/١٦
|

35 مشکلات و سختی ها را پنهان کردن ١٣٩٩/٠٧/٠٨
|

36 درگیر بودن ١٣٩٩/٠٦/٣١
|

37 ضمیر خودآگاه ١٣٩٩/٠٦/١٨
|

38 نگفتن واقعیت ١٣٩٩/٠٦/١٧
|

39 شرایط وخیمی که مدت زمان کوتاهی به طول می انجامد و پس از این مدت، شرایط بهبود می‌یابد. ١٣٩٩/٠٦/١٠
|

40 روراست بودن
Getting straight with yourself = با خودت روراست باش
١٣٩٩/٠٦/١٠
|

41 همراه همیشگی ١٣٩٩/٠٥/٠٨
|

42 از خود بی خود شدن (در اثر دیدن یا خواندن یک اثر هنری بی نظیر) ١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

43 در حوزه عکاسي ----> ناگهاني ١٣٩٩/٠٣/١١
|

44 سه ماهه بارداری ١٣٩٩/٠٣/٠٧
|

45 شدید ١٣٩٩/٠٣/٠٤
|