برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سید مهدی حسینی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 (اسم) همکار یا شریک
(صفت) عضو وابسته، دستیار
(فعل) پیوند زدن، همبسته کردن
١٣٩٨/١٠/١١
|

2 (فرد)جسور، معتمد به نفس ١٣٩٨/١٠/١١
|

3 پی بردن، کشف کردن
١٣٩٨/١٠/١٠
|

4 الف: به معنای واقعی کلمه
ب:به خودی خود، فی نفسه، به تنهایی
١٣٩٨/١٠/٠٤
|