برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دربر داشتن.دارا بودن.داشتن ١٣٩٩/٠٥/١٤
|