لنا

لنا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهoverturned٠٧:١٥ - ١٣٩٩/١٠/٠٦نقض شدنگزارش
14 | 0
yummy٢١:٤٥ - ١٣٩٩/١٠/٠٥دستپخت خوشمزهگزارش
2 | 1
stress reliever٢١:٤٢ - ١٣٩٩/١٠/٠٥ارامش بخشگزارش
5 | 0
drainage system٢١:٠٩ - ١٣٩٩/١٠/٠٥سیستم دفع اب های سطحیگزارش
2 | 0
break off engagement٢٠:٢٠ - ١٣٩٩/١٠/٠٥بهم زدن نامزدیگزارش
7 | 0
ballot paper٢٠:٠٧ - ١٣٩٩/١٠/٠٥برگه رایگزارش
5 | 0
nurse ambition١٨:٥٩ - ١٣٩٩/١٠/٠٥پروراندن ارزوگزارش
7 | 1
sailing ketch٠٩:٣٦ - ١٣٩٩/١٠/٠٣قایق ماهیگیریگزارش
2 | 0
way beyond my budget١٩:٤١ - ١٣٩٩/٠٥/٢٢از بودجه من خیلی بیشترهگزارش
16 | 0
give illusion٠٦:٠٩ - ١٣٩٩/٠٥/٢٢گول زدنگزارش
5 | 0
later stage١٧:٥٧ - ١٣٩٩/٠٥/١٨بعدا، دیرترگزارش
2 | 0
nutrition١٦:٢٨ - ١٣٩٩/٠٥/١٨نقاط قوتگزارش
7 | 1
signpost٠٧:٥٥ - ١٣٩٩/٠٥/١٨راهنماگزارش
18 | 1
crescent٠٧:٣٨ - ١٣٩٩/٠٥/١٨خیابان یا جاده هلالیگزارش
16 | 1
time lag٢٢:١٥ - ١٣٩٩/٠٥/١٧فاصله زمانیگزارش
5 | 0
curriculum١٧:٠٦ - ١٣٩٩/٠٥/١٧واحدهای درسیگزارش
48 | 1
controversy١٧:٠٣ - ١٣٩٩/٠٥/١٧بحث و دعواگزارش
12 | 1
custom٠٩:٠٣ - ١٣٩٩/٠٥/١٧مشتری خاصگزارش
9 | 1
look out for٠٨:٥٦ - ١٣٩٩/٠٥/١٧گوش بزنگ بودن، منتظر بودنگزارش
16 | 1
chart٠٨:٤٩ - ١٣٩٩/٠٥/١٧پوسترگزارش
5 | 1
that's the idea٠٨:٣٧ - ١٣٩٩/٠٥/١٧درستهگزارش
12 | 0
hire out٠٨:٢٤ - ١٣٩٩/٠٥/١٧گرفتن، اجاره کردنگزارش
2 | 0
planning permission٠٦:٣٩ - ١٣٩٩/٠٥/١٧مجوز ساخت، مجوز برنامه ریزیگزارش
7 | 0
ahead of time١٠:٥٥ - ١٣٩٩/٠٥/١٥پیش از موعدگزارش
32 | 1
be spoilt for choice١٠:٥٢ - ١٣٩٩/٠٥/١٥میان باغ گل افتادن، منظور انتخاب میان چیزهای خوب استگزارش
9 | 1
arcade١٠:٤٠ - ١٣٩٩/٠٥/١٥بازار سرپوشیدهگزارش
12 | 1
arcade١٠:٣٩ - ١٣٩٩/٠٥/١٥گذرگاه سرپوشیدهگزارش
18 | 1
do sth for a living٠٩:٥٣ - ١٣٩٩/٠٥/١٥کسب درامدگزارش
2 | 0
do sth for a living٠٩:٤٨ - ١٣٩٩/٠٥/١٥اهو کار یا شغلی داشتن برای پول دراوردنگزارش
2 | 0
meet a need٠٩:٣٤ - ١٣٩٩/٠٥/١٥تامین نیازهای یک فردگزارش
16 | 1
perilous٠٩:١٣ - ١٣٩٩/٠٥/١٥ماجراجوییگزارش
2 | 4
lead a happy life٠٩:١٢ - ١٣٩٩/٠٥/١٥داشتن هدف و تلاش برای رسیدن به انگزارش
5 | 1
materialistic٠٩:٠٢ - ١٣٩٩/٠٥/١٥مادی گراگزارش
5 | 0
materialistic٠٩:٥٦ - ١٣٩٩/٠٥/١٤اهن پرستگزارش
9 | 1
sense٠٩:٥١ - ١٣٩٩/٠٥/١٤درک کردن از طریق حسگزارش
7 | 1
swap١٠:٤١ - ١٣٩٩/٠٥/١١معامله پایاپایگزارش
2 | 0
staple١٠:٣٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١کالای مصرفیگزارش
5 | 1
bathe١٠:٠٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١شستن چیزی با اب، با بخشی از بدنگزارش
12 | 0
cough up١٤:٠١ - ١٣٩٩/٠٥/٠٢رسیدگی کردنگزارش
2 | 1
favour١٩:٥٢ - ١٣٩٩/٠٤/٣١تمایلگزارش
16 | 0
visualise١١:٢٤ - ١٣٩٩/٠٤/٣١تجسم ذهنیگزارش
5 | 0
look back on١٠:٣٧ - ١٣٩٩/٠٤/٣١نگاه به گذشتهگزارش
5 | 0
stable upbringing٠٩:٢٩ - ١٣٩٩/٠٤/٢٩ثبات تربیتیگزارش
16 | 1
ruler٢١:١٨ - ١٣٩٩/٠٤/٢٧قانونگذارگزارش
28 | 0
lining١٨:٣٠ - ١٣٩٩/٠٤/٢٧پوششگزارش
25 | 1
tiliqua rugosa١٨:٢٤ - ١٣٩٩/٠٤/٢٧نوعی سوسمارگزارش
7 | 0
sound meter٢٢:٠٨ - ١٣٩٩/٠٤/٢٦صدا سنجگزارش
5 | 0
sub effects١٣:٥٣ - ١٣٩٩/٠٤/٢٦عوارضگزارش
2 | 0
abusively٢٢:٥٣ - ١٣٩٩/٠٤/٢٥با بددهنیگزارش
7 | 0
get started١٨:٥٣ - ١٣٩٩/٠٤/٢٥دست اول، درجه یکگزارش
2 | 1