برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

لنا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 سازمان دادن و حمايت مالي كردن ١٣٩٩/١٢/١٣
|

2 محبوبيت ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

3 تمرين كردن،تمرين،رسم،روش ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

4 رابط ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

5 داراي خاصيت مغناطيسي ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

6 Useful,practical,handy ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

7 ماجراجويي،ماجراجويي كردن ١٣٩٩/١٢/٠٥
|

8 دسترسي اسان ١٣٩٩/١٢/٠٥
|

9 به گل نشستن،گير افتادن ١٣٩٩/١١/٢٩
|

10 فوق پيشرفته ١٣٩٩/١١/٢٢
|

11 تحقيقات رو به افزايش ١٣٩٩/١١/٢٢
|

12 يافته هاي فوري ١٣٩٩/١١/٢٢
|

13 نتيجه فرعي ١٣٩٩/١١/٢١
|

14 اشتياق مسري ١٣٩٩/١١/١٨
|

15 شغل مديريتي ١٣٩٩/١١/١٨
|

16 قابل توجه ١٣٩٩/١١/١٤
|

17 تالار شيشه اي ١٣٩٩/١١/١٣
|

18 كود گاوي ١٣٩٩/١١/١٢
|

19 نوجواني ١٣٩٩/١١/١٠
|

20 نگهداري از بچه هاي نيازمند،بارضايت پدر و مادر اصلي و براي مدت مشخص ١٣٩٩/١١/٠٩
|

21 قرار گرفتن ١٣٩٩/١١/٠٩
|

22 ماندگار،بادوام ١٣٩٩/١١/٠٩
|

23 گدازه اتشنشان ١٣٩٩/١١/٠٨
|

24 پشمالو ١٣٩٩/١١/٠٨
|

25 انتقال دادن ١٣٩٩/١١/٠٦
|

26 هوشيار بودن ١٣٩٩/١١/٠٦
|

27 اختلال خواب ١٣٩٩/١١/٠٦
|

28 تحت فشار قرار دادن ١٣٩٩/١١/٠٤
|

29 باعث اسيب جدي شدن،تضعيف كردن ١٣٩٩/١١/٠٤
|

30 مجسمه سازي ١٣٩٩/١١/٠٣
|

31 قابل نمايش داده شدن ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

32 نمايش دهنده،صورتگر ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

33 مدارس دولتي ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

34 طعم دار ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

35 نااميدي،دلسردي ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

36 شخصيت شاد و سرزنده ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

37 ياداوري،شباهت ١٣٩٩/١٠/٢٧
|

38 نوسان ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

39 شنيداري ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

40 چند كاربره ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

41 به طور جذاب ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

42 نشانه گذاري كردن ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

43 سر هم كردن ١٣٩٩/١٠/٢١
|

44 چيزهاي اضافه ١٣٩٩/١٠/٢١
|

45 مزاحم ١٣٩٩/١٠/١٧
|

46 قدرت حاكم(شاه) ١٣٩٩/١٠/١٧
|

47 بي پايه و اساس ١٣٩٩/١٠/١٧
|

48 اشفتگي و بهم ريختگي ١٣٩٩/١٠/١٤
|

49 بنده ي مد ١٣٩٩/١٠/٠٨
|

50 سبك شيك ١٣٩٩/١٠/٠٨
|