برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

لنا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ياداوري،شباهت ١٣٩٩/١٠/٢٧
|

2 نوسان ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

3 شنيداري ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

4 چند كاربره ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

5 به طور جذاب ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

6 نشانه گذاري كردن ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

7 سر هم كردن ١٣٩٩/١٠/٢١
|

8 چيزهاي اضافه ١٣٩٩/١٠/٢١
|

9 مزاحم ١٣٩٩/١٠/١٧
|

10 قدرت حاكم(شاه) ١٣٩٩/١٠/١٧
|

11 بي پايه و اساس ١٣٩٩/١٠/١٧
|

12 اشفتگي و بهم ريختگي ١٣٩٩/١٠/١٤
|

13 بنده ي مد ١٣٩٩/١٠/٠٨
|

14 سبك شيك ١٣٩٩/١٠/٠٨
|

15 شواليه تاريكي ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

16 روال درسي،برنامه درسي ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

17 نقض شدن ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

18 دستپخت خوشمزه ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

19 ارامش بخش ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

20 سيستم دفع اب هاي سطحي ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

21 بهم زدن نامزدي ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

22 برگه راي ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

23 پروراندن ارزو ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

24 قايق ماهيگيري ١٣٩٩/١٠/٠٣
|

25 از بودجه من خيلي بيشتره ١٣٩٩/٠٥/٢٢
|

26 گول زدن ١٣٩٩/٠٥/٢٢
|

27 بعدا،ديرتر ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

28 نقاط قوت ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

29 راهنما ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

30 خيابان يا جاده هلالي ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

31 فاصله زماني ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

32 واحدهاي درسي ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

33 بحث و دعوا ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

34 مشتري خاص ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

35 گوش بزنگ بودن،منتظر بودن ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

36 پوستر ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

37 درسته ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

38 گرفتن،اجاره كردن ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

39 مجوز ساخت،مجوز برنامه ريزي ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

40 پيش از موعد ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

41 ميان باغ گل افتادن،منظور انتخاب ميان چيزهاي خوب است ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

42 بازار سرپوشيده ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

43 گذرگاه سرپوشيده ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

44 كسب درامد ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

45 اهو كار يا شغلي داشتن براي پول دراوردن ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

46 تامين نيازهاي يك فرد ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

47 ماجراجويي ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

48 داشتن هدف و تلاش براي رسيدن به ان ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

49 مادي گرا ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

50 اهن پرست ١٣٩٩/٠٥/١٤
|