لنا

لنا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهsponsor٠٩:٠٣ - ١٣٩٩/١٢/١٣سازمان دادن و حمایت مالی کردنگزارش
9 | 1
publicity٠٩:٣٧ - ١٣٩٩/١٢/٠٩محبوبیتگزارش
14 | 1
practice٠٩:١٩ - ١٣٩٩/١٢/٠٩تمرین کردن، تمرین، رسم، روشگزارش
5 | 0
magnetizer٠٨:٤٥ - ١٣٩٩/١٢/٠٦دارای خاصیت مغناطیسیگزارش
2 | 0
convenient٠٨:١٩ - ١٣٩٩/١٢/٠٦Useful, practical, handyگزارش
5 | 1
adventure١٧:٠٢ - ١٣٩٩/١٢/٠٥ماجراجویی، ماجراجویی کردنگزارش
7 | 1
accessibility١٦:٥٦ - ١٣٩٩/١٢/٠٥دسترسی اسانگزارش
7 | 0
stranding٠٩:١٨ - ١٣٩٩/١١/٢٩به گل نشستن، گیر افتادنگزارش
9 | 1
futuristic١١:١٨ - ١٣٩٩/١١/٢٢فوق پیشرفتهگزارش
25 | 1
growing exploration١٠:٣١ - ١٣٩٩/١١/٢٢تحقیقات رو به افزایشگزارش
2 | 0
prompted finding١٠:٣٠ - ١٣٩٩/١١/٢٢یافته های فوریگزارش
2 | 0
by product٠٨:٥٤ - ١٣٩٩/١١/٢١نتیجه فرعیگزارش
9 | 0
infectious enthusiasm١٢:١٦ - ١٣٩٩/١١/١٨اشتیاق مسریگزارش
5 | 0
admin job٠٨:٣١ - ١٣٩٩/١١/١٨شغل مدیریتیگزارش
5 | 0
cautionable١٧:٤٦ - ١٣٩٩/١١/١٤قابل توجهگزارش
2 | 0
atrium٠٧:٢٦ - ١٣٩٩/١١/١٣تالار شیشه ایگزارش
5 | 0
cow pats٠٩:٠٩ - ١٣٩٩/١١/١٢کود گاویگزارش
5 | 0
tender age٠٧:١٦ - ١٣٩٩/١١/١٠نوجوانیگزارش
2 | 0
foster parents١٢:٠٣ - ١٣٩٩/١١/٠٩نگهداری از بچه های نیازمند، بارضایت پدر و مادر اصلی و برای مدت مشخصگزارش
12 | 0
come under١١:١٤ - ١٣٩٩/١١/٠٩قرار گرفتنگزارش
5 | 0
viable١١:٠٣ - ١٣٩٩/١١/٠٩ماندگار، بادوامگزارش
12 | 0
volcanic ash٠٨:١٩ - ١٣٩٩/١١/٠٨گدازه اتشنشانگزارش
5 | 0
wooly٠٨:٠٨ - ١٣٩٩/١١/٠٨پشمالوگزارش
2 | 0
assign١٠:٣٥ - ١٣٩٩/١١/٠٦انتقال دادنگزارش
9 | 0
stay alert١٠:٣٢ - ١٣٩٩/١١/٠٦هوشیار بودنگزارش
12 | 0
sleep deprivation١٠:٣١ - ١٣٩٩/١١/٠٦اختلال خوابگزارش
9 | 0
overburden١٤:١٤ - ١٣٩٩/١١/٠٤تحت فشار قرار دادنگزارش
5 | 0
cripple١٣:٣٥ - ١٣٩٩/١١/٠٤باعث اسیب جدی شدن، تضعیف کردنگزارش
5 | 0
art installation١٠:٣٨ - ١٣٩٩/١١/٠٣مجسمه سازیگزارش
2 | 0
portrayable١٦:٥٥ - ١٣٩٩/١٠/٣٠قابل نمایش داده شدنگزارش
2 | 0
portrayer١٦:٥٤ - ١٣٩٩/١٠/٣٠نمایش دهنده، صورتگرگزارش
2 | 0
state education system١٨:٤٢ - ١٣٩٩/١٠/٢٩مدارس دولتیگزارش
2 | 1
flavored١٦:٥٨ - ١٣٩٩/١٠/٢٩طعم دارگزارش
5 | 1
disillusionment١٦:٥٣ - ١٣٩٩/١٠/٢٩ناامیدی، دلسردیگزارش
7 | 0
bubbly personality١٥:٤٨ - ١٣٩٩/١٠/٢٩شخصیت شاد و سرزندهگزارش
18 | 1
reminiscent١٧:١٩ - ١٣٩٩/١٠/٢٧یاداوری، شباهتگزارش
2 | 1
auditory١٣:٥٠ - ١٣٩٩/١٠/٢٤شنیداریگزارش
18 | 0
multiple user١٢:١٧ - ١٣٩٩/١٠/٢٢چند کاربرهگزارش
2 | 0
intriguingly١١:٣٩ - ١٣٩٩/١٠/٢٢به طور جذابگزارش
5 | 0
symbolise١٠:١٠ - ١٣٩٩/١٠/٢٢نشانه گذاری کردنگزارش
7 | 0
tailoring٠٨:٥٩ - ١٣٩٩/١٠/٢١سر هم کردنگزارش
5 | 0
additive٠٨:٥٨ - ١٣٩٩/١٠/٢١چیزهای اضافهگزارش
7 | 0
disturbing٠٩:٣٦ - ١٣٩٩/١٠/١٧مزاحمگزارش
9 | 1
throne٠٧:٠٦ - ١٣٩٩/١٠/١٧قدرت حاکم ( شاه )گزارش
2 | 1
loose٠٧:٠٣ - ١٣٩٩/١٠/١٧بی پایه و اساسگزارش
5 | 1
mess and culture٠٦:٤١ - ١٣٩٩/١٠/١٤اشفتگی و بهم ریختگیگزارش
5 | 0
slave to fashion٢٢:١٩ - ١٣٩٩/١٠/٠٨بنده ی مدگزارش
7 | 0
elegant style١١:١٣ - ١٣٩٩/١٠/٠٨سبک شیکگزارش
2 | 0
dark night١٤:٠٦ - ١٣٩٩/١٠/٠٧شوالیه تاریکیگزارش
7 | 1
study routines١٠:٠٦ - ١٣٩٩/١٠/٠٧روال درسی، برنامه درسیگزارش
5 | 0