برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

لیلا نصیری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 عاشق چیزی بودن ١٣٩٩/٠٥/٢٢
|

2 دیوونشه ١٣٩٩/٠٥/٢٢
|

3 داری چکار میکنی؟ ١٣٩٩/٠٥/٢٢
|

4 رکورد جهانی ١٣٩٩/٠٥/١٦
|

5 در تیرس دید ١٣٩٩/٠٥/١٦
|

6 دانش پژوهانه ١٣٩٩/٠٥/١٢
|

7 مزخرفه ١٣٩٩/٠٥/١١
|

8 خودت و اذیت نکن ١٣٩٩/٠٥/٠٨
|

9 ابدا ١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

10 سیستم مکان یابی جهانی ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

11 با شتاب غذا خوردن ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

12 تعقیب کردن ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

13 Robber سارق ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

14 سارق ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

15 Start a family تشکیل خانواده ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

16 در بحث از کسی حمایت کردن ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

17 ساکن شدن ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

18 انتقاد کردن ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|