برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Lee shin hye

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 bye bye, see you soon ١٣٩٨/١٢/١٣
|

2 beautiful ١٣٩٨/١٢/١٣
|

3 Be careful ١٣٩٨/١٢/١٣
|

4 Almost anytime ١٣٩٨/١٢/١٣
|

5 Allow me ١٣٩٨/١٢/١٣
|

6 All day long ١٣٩٨/١٢/١٣
|

7 Plasma Membrane ١٣٩٨/١٢/١٣
|

8 Cell ١٣٩٨/١٢/١٣
|

9 The study of natural world
معنیش میشه علوم

جمله : Let's learn science to know, to do, to be and to live together
١٣٩٨/١٢/١٣
|

10 To live together ١٣٩٨/١٢/١٣
|

11 To do ١٣٩٨/١٢/١٣
|

12 To be ١٣٩٨/١٢/١٣
|

13 To know ١٣٩٨/١٢/١٣
|

14 عمو ، دایی، شوهر خاله ، شوهر عمه ١٣٩٨/١٢/١٣
|

15 اون ها کلمه خسته نباشید رو ندارن جاش می گن
good job یا nice job
١٣٩٨/١٢/١٣
|

16 قسمت پایانی دستگاه تولید مثل

عضوی برای رابطه جنسی با مرد
١٣٩٨/١٢/١٣
|

17 قسمتی از بدن مرد که نشان دهنده ی جنسیت اوست.

عضوی برای رابطه جنسی با زن
١٣٩٨/١٢/١٣
|

18 خاله، عمه، زن دایی، زن عمو ١٣٩٨/١٢/١٣
|

19 به انگلیسی میشه Kiss

به فرانسوی میشه Baiser
١٣٩٨/١٢/١٣
|

20 به انگلیسی میشه Hello , Hi ١٣٩٨/١٢/١٣
|

21 به فرانسوی میشه Aider quelqu'un Dan's un travail ١٣٩٨/١٢/١٣
|

22 means teach someone how to do a job
راهنمایی کردن کسی در کاری
کانون زبان ایران
ترم Reach 3
١٣٩٨/١٢/١٣
|

23 ضاهر زیبا ، قشنگ ١٣٩٨/١٢/١٣
|

24 رویا ١٣٩٨/١٢/١٣
|

25 به فرانسوی میشه Au revoir

به انگلیسی میشه goodbye, bye bye,
١٣٩٨/١٢/١٣
|

26 به انگلیسی میشه thankyou

به فرانسوی میشه Merci. همون مرسی خودمون
١٣٩٨/١٢/١٣
|

27 اگر معنی دست بدن بده می شه hand اگه معنیه ست بده می شه game ١٣٩٨/١٢/١٣
|

28 raft:(n.)= A raft is very simple boat
معنیش همون کلک می شه
کانون زبان ایران
ترم Reach3

١٣٩٨/١٢/١٣
|

29 hiking: (n.)= hiking means walking in the mountains or countryside.
کانون زبان ایران
ترم Reach3

جمله: hiking is popular sport in Ame ...
١٣٩٨/١٢/١٣
|

30 saddle: (n.)= A saddle is a seat on a horse for riding.
کانون زبان ایران
ترم Reach3

جمله: I put a pillow on the saddle so that I coul ...
١٣٩٨/١٢/١٣
|

31 Located: (n.)= Be located means be in a place.
کانون زبان ایران
ترم Reach3

جمله : Our home is located on Jomhori Boulevard.
١٣٩٨/١٢/١٢
|

32 drought: (n.)= a long period of too dry weather
کانون زبان ایران
ترم Reach3

جمله : Plants languished as a result of the drought.
١٣٩٨/١٢/١٢
|

33 tornado: (n.)= a violent storm that moves very quickly
کانون زبان ایران
ترم Reach3

جمله : The town was hit by a tornado last night.
١٣٩٨/١٢/١٢
|

34 landslide: (n.) = a sudden fall of earth, rocks, etc
کانون زبان ایران
ترم Reach3

١٣٩٨/١٢/١٢
|

35 tidal wave:(n.)= a very large wave in the sea
کانون زبان ایران
ترم Reach 3

١٣٩٨/١٢/١٢
|

36 storm:(n.)= very bad weather with heavy rain and strong winds
کانون زبان ایران
ترم Reach 3

جمله: When I make my friend angry she beco ...
١٣٩٨/١٢/١٢
|

37 lightning: (n.) = bright flash of light in the sky
کانون زبان ایران
ترم Reach3

جمله: My friend runs go fast that everyone tells him you ...
١٣٩٨/١٢/١٢
|

38 lie down means be or put yourself in a flat position.
کانون زبان ایران
ترم Reach3
١٣٩٨/١٢/١٢
|

39 damage means cause harm
کانون زبان ایران
ترم Reach 3
١٣٩٨/١٢/١١
|

40 speed means fast movement
کانون زبان ایران
ترم Reach3
١٣٩٨/١٢/١١
|

41 destroy is the opposite of build
کانون زبان ایران
ترم Reach 3
١٣٩٨/١٢/١١
|

42 A ditch is a long narrow hole
کانون زبان ایران
ترم Reach 3
١٣٩٨/١٢/١١
|

43 interior means inside
کانون زبان ایران
ترمReach 3
١٣٩٨/١٢/١١
|

44 rescue means save from danger
کانون زبان ایران
ترمReach3
١٣٩٨/١٢/١١
|

45 debris is broken pieces of something big
کانون زبان ایران
ترم Reach3
١٣٩٨/١٢/١١
|

46 occur is a synonym for happen.
کانون زبان ایران
ترم Reach3
١٣٩٨/١٢/١١
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 hiking
• We're going hiking in the Lake District next weekend.
• ما در اخر هفته در منطقه ی دریاچه پیاده روی می کنیم.
١٣٩٨/١٢/١٣
|

2 hiking
• After hiking all day we finally reached the uppermost part of the mountain.
• بعد از کوه نوردی در طول روز بالاخره به قسمت بالای کوه رسیدیم.
١٣٩٨/١٢/١٣
|

3 saddle
• With the death of her mother, she was saddled with the responsibility of taking care of her younger brothers and sisters.
• با مرگ مادرش ، وظیفه ی مراقبت از برادر و خواهر های کوچک تر را قبول کرد.
١٣٩٨/١٢/١٣
|

4 saddle
• She saddled the horse and mounted it with ease.
• او اسبش را زین کرد و با اسودگی بر اسب سوار شد.
١٣٩٨/١٢/١٣
|

5 saddle
• The racing bikes have narrow saddles.
• دوچرخه های مسابقه دارای زنجیر های باریک هستند.
١٣٩٨/١٢/١٣
|