سجاد محروقی

سجاد محروقی hi to all
the owner of this profile is a
, student and tutor of English
, English tour leader
, English researcher
. English paper translator
. i can be reached through my E - mail
sajjad. mahroghi@gmail. com

فهرست جمله های ترجمه شدهmagnify١٩:٤٣ - ١٣٩٨/٠٦/٢٢
• This side of the mirror magnifies.
این طرف آینه, تصویر را بزرگتر از معمول نشان میدهد.
9 | 1