برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کیانا کاوه

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 به معنی وحشتناک و ترسناک است ١٣٩٨/٠٣/١٤
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 complain
• She complained that the soup was cold.
• آن دختر از سر بودن سوپ شکایت کرد
١٣٩٨/٠٢/١٤
|