کیانا کاوه

کیانا کاوه

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهhorrifying١٨:٢٩ - ١٣٩٨/٠٣/١٤به معنی وحشتناک و ترسناک استگزارش
78 | 2

فهرست جمله های ترجمه شدهcomplain٢١:١٨ - ١٣٩٨/٠٢/١٤
• She complained that the soup was cold.
آن دختر از سر بودن سوپ شکایت کرد
57 | 8