برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کوثر بنی هاشم

کوثر بنی هاشم

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 خواستنی
بامزه
شیرین
١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

2 استعداد
تیزهوشی
١٣٩٩/٠٤/٢٨
|

3 کلمه ای ترکی که به فارسی همان به خایه یا بیضه های مرد گفته میشود (به عنوان فحش به کار میرود) ١٣٩٩/٠٤/٢٨
|

4 چاق
فربه
١٣٩٩/٠٤/٢٨
|

5 مولف
نویسنده
١٣٩٩/٠٤/٢٨
|

6 غوطه ور
١٣٩٩/٠٤/٢٨
|

7 منزل ١٣٩٨/١١/٠٥
|

8 دستگاه یا ماشین ١٣٩٨/١١/٠٥
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 value
• I value friendship more than money.
• به نظر من ارزش دوستی بیشتر از پول است
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

2 value
• My parents believed in the value of a good education.
• پدر و مادرم به ارزش تحصیلات خوب اعتقاد داشتند
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

3 value
• The value of the ring was determined to be around $5000.
• ارزش آن حلقه حدودا 5000دلار تعیین شد
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

4 nurse
• The nurse came in to take the patient's temperature.
• پرستار برای گرفتن درجه تب بیمار امد
١٣٩٨/١١/٠٤
|