کوروش آریافر

کوروش آریافر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهextreme١٠:١٤ - ١٤٠٠/١١/٠٢( adj ) رسیدن به بالاترین درجه، خیلی عالی ( Very great ) منبع: Oxford Languagesگزارش
2 | 1
failure envelope١٠:٥٧ - ١٣٩٩/٠٥/٢٦( در مکانیک زمین ) پوش گسیختگیگزارش
0 | 0
principal stress١٢:٣٢ - ١٣٩٩/٠٥/٠٦تنش اصلیگزارش
0 | 0
bulk density٢٠:٤٤ - ١٣٩٩/٠٥/٠٢دانسینه ( چگالی ) حجمیگزارش
2 | 1
unconfined compressive strength١٣:٥١ - ١٣٩٩/٠٤/٣١مقاومت فشاری محصور نشدهگزارش
2 | 0
lithostratigraphic١٣:٥٨ - ١٣٩٩/٠٤/٢٢چینه شناسی سنگگزارش
5 | 0
distorted١٧:٠٣ - ١٣٩٨/٠٩/٢٧از شکل طبیعی انداختنگزارش
21 | 1
methodology١٦:١٤ - ١٣٩٨/٠٦/٢٧یک نوع روش کار برای آنالیز و آزمایش تئوری هاگزارش
16 | 0
obsolete٢٠:١١ - ١٣٩٨/٠٦/٢٣غیر کاربردیگزارش
16 | 1
totalizing١٨:٥٧ - ١٣٩٨/٠٦/٢٣مجموعاً، کلی کردن، کامل کردن، جمع زدنگزارش
2 | 0
roller cone drillbit٢٢:٣٩ - ١٣٩٨/٠٤/٢٣مته کاجیگزارش
2 | 0
roller cone٢٢:٣٩ - ١٣٩٨/٠٤/٢٣مته کاجیگزارش
2 | 0
abrasivity١٧:٠٢ - ١٣٩٨/٠٤/١٩ساییدگیگزارش
7 | 0
steer ability١٠:٥٣ - ١٣٩٨/٠٤/١٩قابلیت هدایتگزارش
2 | 0
steerability١٠:٥٣ - ١٣٩٨/٠٤/١٩قابلیت هدایتگزارش
2 | 0
pre salt٢١:٤٤ - ١٣٩٨/٠٤/١٧گنبد نمکی به ترتیب از بالا به پایین از ۳ بخش تشکیل شده:post salt layer - salt layer - presalt layer. که بالا ترین قسمت آن post layer سپس salt layer ( ... گزارش
2 | 0
mechanism٢١:١٩ - ١٣٩٨/٠٤/١٧فرآیندگزارش
37 | 1
ssisv٢١:٣٠ - ١٣٩٨/٠٤/٠٩subsurface injection safety valves شیر ایمنیِ زیر سطحگزارش
2 | 0
meet٢٠:٤٣ - ١٣٩٨/٠٤/٠٩برخوردارگزارش
25 | 1
test agency١٩:٥٢ - ١٣٩٨/٠٤/٠٩سازمانی که تجهیزات انجام آزمایش را تهیه می کند و سرپرست تست ها را انجام می دهد تا الزامات را مطابق استاندارد های بین المللی مورد ارزیابی قرار دهد. م ... گزارش
5 | 0
enveloped٠٩:١٩ - ١٣٩٨/٠٤/٠٩گسترش یافتنگزارش
5 | 0
envelop٠٩:١١ - ١٣٩٨/٠٤/٠٩محدودهگزارش
7 | 2
preidentified٢٠:٤٥ - ١٣٩٨/٠٢/٠٣مشخص شده استگزارش
0 | 0
down hole١٩:٥٢ - ١٣٩٨/٠١/٣٠درون چاهیگزارش
21 | 1
downhole tools١٩:٥١ - ١٣٩٨/٠١/٣٠ابزار درون چاهیگزارش
2 | 0
roller cone bit١٣:١١ - ١٣٩٨/٠١/٣٠مته ی کاجیگزارش
2 | 0
flow assurance٢١:٠٣ - ١٣٩٧/٠٩/٢٠جریان خودجوشگزارش
2 | 1
proppant٢٠:٤٨ - ١٣٩٧/٠٩/٢٠ذرات پروپانت در شکست هیدرولیک برای باز نگه داشتن چاهگزارش
9 | 0
inherited١٩:٥٢ - ١٣٩٧/٠٩/٢٠ذاتیگزارش
57 | 2
encountered١٣:٠٨ - ١٣٩٧/٠٩/٢٠مواجه شدهگزارش
46 | 1
presalt٢٠:٤٧ - ١٣٩٧/٠٩/١١گنبد نمکی به ترتیب از بالا به پایین از ۳ بخش تشکیل شده:post salt layer - salt layer - presalt layer. که بالا ترین قسمت آن post layer سپس salt layer ( ... گزارش
9 | 0
presalt oil٢٠:٣٤ - ١٣٩٧/٠٩/١١نفت pre - salt، نفت با کیفیتی است. اگر چه در زیر لایه های نمک گیر افتاده ( ذخیره شده ) اما سرمایه گذاری بسیار زیادی برای بیرون کشیدن آن لازم است.گزارش
2 | 0