برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کورش عالی پور

مترجم زبان انگلیسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کنارگاه، ایستگاه ١٣٩٧/٠١/٢٧
|