برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کوثر..

A girl who just try to arrive to her goals with trying

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 حدیث ١٤٠٠/٠٤/٠٨
|

2 example: I took a cooking course in Italy ١٤٠٠/٠٤/٠٨
|

3 چین و چروک صورت not smooth ١٤٠٠/٠٤/٠٧
|

4 S مالکیت ١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

5 آرژتانتین ١٤٠٠/٠٣/٣١
|

6 Meaning of rough and ready in English

rough and ready

produced quickly, with little preparation
١٤٠٠/٠٣/٢٩
|

7 لبریز سرشار
his poetry is brimming with passion
شعر او لبریز از احساس است.
١٤٠٠/٠٣/٢٥
|

8 جای داشتن ١٤٠٠/٠٣/٠٥
|

9 we may not like a part of the hosts culture but we shoud be polite to them.
شاید م از یه قسمتی از فرههنگ میزبانمون خوشمون نیاد ولی باید باهاشون مو ...
١٤٠٠/٠٣/٠٥
|

10 culture of nation means فرهنگ یک ملت ١٤٠٠/٠٣/٠٥
|

11 thr adjective of locate
example:do you know where the house is located?
١٤٠٠/٠٣/٠٤
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 agency
• Law is an agency of change.
• قانون یک سازمان قابل تغییر است.
١٤٠٠/٠٣/٠٥
|