کوشش

کوشش

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهvariants٢١:٠٢ - ١٣٩٧/٠٥/١٧متغیرها متضاد invariants به معنی نامتغیرهاگزارش
16 | 0
counterguess١٦:٠٧ - ١٣٩٧/٠٥/١٧حدس متقابل، در مقابل یک حدس حدس دیگری زدنگزارش
0 | 0
outreach١٥:٥٣ - ١٣٩٧/٠٥/١٧فراتر رفتن از، درگذشتن ازگزارش
5 | 1
apodictically١١:٥٧ - ١٣٩٧/٠٥/١٧به طور قطعی، بی چون و چراگزارش
2 | 0
heuristically١٠:٣٦ - ١٣٩٧/٠٥/١٧به گونهای کشفی، به گونه ای ابتکاری، به صورت ذهنیگزارش
5 | 0
genre bound١٠:٥٥ - ١٣٩٧/٠٥/١٦وابسته به ژانر، محدود به ژانرگزارش
2 | 0
systematically١٠:٠٧ - ١٣٩٧/٠٥/١٦به شکلی نظام مند ، به صورت قااعده مندگزارش
28 | 0
in passing١٢:٣٣ - ١٣٩٧/٠٥/١٥به طور گذراگزارش
9 | 0
prose fiction١٤:٤٠ - ١٣٩٧/٠٥/١٤داستان منثورگزارش
7 | 0
eddas١٢:٥٤ - ١٣٩٧/٠٥/١٤اداها ( اساطیر اسکاندیناویایی )گزارش
0 | 0
the pilgrim’s progress١٢:٠٩ - ١٣٩٧/٠٥/١٤سلوک زائر ( نام اثری از اسکات )گزارش
2 | 0
wuthering heights١٠:٤٩ - ١٣٩٧/٠٥/١٤بلندی های بادگیر ( اثر امیلی برونته )گزارش
46 | 1
out of place١٠:٤٨ - ١٣٩٧/٠٥/١٤بی جا، بی ربطگزارش
25 | 0
synchrony١٨:٤٧ - ١٣٩٧/٠٥/١٢هم زمانی متضاد diachrony : درزمانیگزارش
2 | 1
diachrony١٨:٤٦ - ١٣٩٧/٠٥/١٢درزمانیگزارش
2 | 0
clear١٣:٢١ - ١٣٩٧/٠٥/١٢آگاهگزارش
46 | 3
unsubstantiated٢٢:٠٦ - ١٣٩٧/٠٥/١١بی اساسگزارش
28 | 0
ongoingness١٩:٤٣ - ١٣٩٧/٠٥/١١استمرار، پیشرفتگزارش
0 | 0
recapping١٦:٣٧ - ١٣٩٧/٠٥/١٠روکش کردن گزارش
0 | 0
near exact١١:٣٩ - ١٣٩٧/٠٥/١٠تقریباً دقیقگزارش
2 | 0
discernable١١:٣٥ - ١٣٩٧/٠٥/١٠قابل تشخیصگزارش
32 | 1
step back١١:٢٣ - ١٣٩٧/٠٥/١٠قدم بازپس نهادن، بازگشتنگزارش
25 | 1
giza١٣:٢١ - ١٣٩٧/٠٥/٠٩جیزه ( شهری در نزدیکی قاهره که اهرام سه گانه و مجسمة ابوالهول در نزدیکی آن قرار دارند )گزارش
9 | 1
by inference١٢:٠٨ - ١٣٩٧/٠٥/٠٩در نتیجهگزارش
7 | 0
turn out١٧:٤٩ - ١٣٩٧/٠٥/٠٨برآمدن، معلوم شدنگزارش
92 | 2
synchronize١٩:٠٢ - ١٣٩٧/٠٥/٠٧همگام سازیگزارش
16 | 0
in effect١٠:٣٦ - ١٣٩٧/٠٥/٠٧در واقع، در حقیقت، در نتیجهگزارش
41 | 0
preagreed١٠:٣٠ - ١٣٩٧/٠٥/٠٧آنچه از پیش درباب آن توافق شده است؛ از پیش موافق شده.گزارش
0 | 0
give back١٢:٠٥ - ١٣٩٧/٠٥/٠٦بازگردانیدنگزارش
23 | 1
taxing٠٧:١٥ - ١٣٩٧/٠٥/٠٦تلاشگر، مسئولیت پذیرگزارش
12 | 1
conceptual١٧:٤٠ - ١٣٩٧/٠٥/٠٥فرضیگزارش
51 | 0
in keeping with٠٩:٥٣ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤با توجه بهگزارش
23 | 1
quark gluon١٠:٣٩ - ١٣٩٧/٠٥/٠٢حالتی از ماده در دما و چگالی بالاگزارش
0 | 0
nummo١٠:٢٥ - ١٣٩٧/٠٥/٠٢موجودات بی مرگ در آیین دوگونگزارش
0 | 0
fertilization١٩:٢٤ - ١٣٩٧/٠٤/٢٦بارورسازیگزارش
12 | 1
in the following of٢٢:١٦ - ١٣٩٧/٠٤/٢٥در پیروی از، در تعقیبِ، به دنبالِگزارش
2 | 0
ongoing١٨:٤٥ - ١٣٩٧/٠٤/٢٥مستمرگزارش
69 | 1
facilitating١٨:٣٥ - ١٣٩٧/٠٤/٢٥آسان سازیگزارش
25 | 0
providing١٨:٤٠ - ١٣٩٧/٠٤/٢٥فراهم سازیگزارش
37 | 1
encouraging١٨:٣٥ - ١٣٩٧/٠٤/٢٥جسارت بخشیگزارش
9 | 2
self consistency١٨:١٢ - ١٣٩٧/٠٤/٢٥خودسازگاری، خودهمسانیگزارش
0 | 0
unorthodox١٠:١٥ - ١٣٩٧/٠٤/١٨غیرمقلدانه، بی تعصب، به دور از تعصب، غیرمتصبانه، غیر عادی ف غیرمعمولگزارش
9 | 0