الهام رضایی

الهام رضایی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهpromag٠٩:٠٧ - ١٣٩٨/٠٦/١١اسم نوعی سنسور است که در تجهیزات صنعتی به کار می رودگزارش
0 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهfield٠٩:٢٦ - ١٣٩٨/٠٥/٠٦
• a field of snow
زمینی پوشیده از برف
83 | 3