برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کوهیار عابدینی نسب

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پوچی ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

2 نهاد ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

3 به بیان دیگر ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

4 ماهیاتاً ١٣٩٩/٠٨/٢٢
|

5 مرز ١٣٩٩/٠٨/٢٢
|

6 از کوره در رفتن ١٣٩٩/٠٤/٣٠
|

7 کادربندی ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

8 به مشکل بر خورده ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

9 توپک

به افزار کوچک اشاره‌ای در رایانه که به‌وسیله آن می‌توان مکان‌نما را بر روی صفحه جابجا کرد توپک گفته می‌شود. توپک را می‌توان با انگشتان یا ...
١٣٩٩/٠٣/٢٢
|

10 میم (به انگلیسی: meme) یا مِم (به فرانسوی: m�me) ایده، رفتار یا روشی است که از طریق فرهنگ از فردی به فرد دیگر منتشر می‌شود.
meme complex یا memepl ...
١٣٩٧/١١/١٠
|

11 نامتعارف ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

12 در کلیت خودش ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

13 کالبد اثیری ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

14 منفجر کردن ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

15 پیام‌رسان عصبی ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

16 فنتیل‌آمین
ویکیپدیا: فنتیل‌آمین (انگلیسی: Phenethylamine) یک محرک طبیعی است. این ماده یک آلکالوئید مونو آمین در بدن انسان و سیستم عصبی است.
١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

17 برآمده، متورم ١٣٩٧/٠٦/٢٨
|

18 همکار ١٣٩٧/٠٣/١٥
|

19 وقفه ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

20 مخلص کلام ١٣٩٧/٠١/٣١
|

21 کلنجار رفتن ١٣٩٦/١٢/٢٢
|

22 واسطه روحی ١٣٩٦/١٢/٢١
|

23 روح گروی
اصالت روح
روح باوری
١٣٩٦/١٢/٢١
|

24 دورنورد ١٣٩٦/١٢/٢١
|

25 فلسفه: علت متقدم ١٣٩٦/١٢/٢١
|

26 در آیین هندو �آتمن� همان خود حقیقی و حقیقت وجودی ادراک کننده است.
در اوپانیشاد چنین می‌آید: �تو بیننده بینایی را نمی‌توانی دید، شنونده شنوایی را ...
١٣٩٦/١٢/٢١
|

27 از شر چیزی خلاص شدن ١٣٩٦/١٢/٢٠
|

28 فلسفه: پیشینی، آپریوری ١٣٩٦/١٢/٢٠
|

29 پراکنده ١٣٩٦/١٢/١٩
|

30 شکل گرفتن ١٣٩٦/١٢/١٩
|

31 جای خالی چیزی را پر کردن ١٣٩٦/١٢/١٩
|

32 نیمه هوشیار
نیمه خودآگاه
١٣٩٦/١٢/١٨
|

33 به ضرر
با نادیده گرفتن
١٣٩٦/١٢/١٨
|

34 غیرقابل اعتماد ١٣٩٦/١٢/١٨
|

35 علم حضوری ١٣٩٦/١٢/١٨
|

36 پندار
پندار پوچ
خطای ادراک
پندار فریب آمیز
فرانموده
١٣٩٦/١٢/١٨
|

37 هم ردیف بودن
هم ردیف شدن
١٣٩٦/١٢/١٦
|

38 پروکسیما قنطروس ١٣٩٦/١٢/١٦
|

39 شوکه کردن ١٣٩٦/١٢/١٦
|

40 فروکاهش
تحویل به اجزا
١٣٩٦/١٢/١٦
|

41 پیش‌نویس‌های چندگانه آگاهی
(نظریه ای در رابطه با حس خودآگاهی)
١٣٩٦/١٢/١٤
|

42 عصب زیست شناسی ١٣٩٦/١٢/١٤
|

43 عصب زیست شناس ١٣٩٦/١٢/١٤
|

44 راندن ١٣٩٦/١٢/١٤
|

45 فلسفه متعارف ١٣٩٦/١٢/١٤
|

46 همدوسی کوآنتومی ١٣٩٦/١٢/١٤
|

47 ریزلوله ١٣٩٦/١٢/١٤
|

48 فلسفه: نظریۀ عمل متقابل ١٣٩٦/١٢/١٤
|

49 سازگار شدن ١٣٩٦/١٢/١٣
|

50 جایگزین کردن ١٣٩٦/١٢/١٣
|