کوهیار عابدینی نسب

کوهیار عابدینی نسب

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهengaging٠٧:٠٤ - ١٤٠٠/١٠/١٦معمولا صفت چیزی است که باعث جذب دیگران می شود تا در یک فعالیت شرکت کنند. بهترین معادل در این معنا که عرض کردم به نظرم: مشارکتیگزارش
14 | 0
give me some skin٢٠:٠١ - ١٤٠٠/١٠/٠٢بزن قدشگزارش
2 | 0
wedgie٢٢:١٨ - ١٤٠٠/٠٩/١٧خشتک کسی را به سرش کشیدنگزارش
23 | 1
little man١٩:٢٦ - ١٤٠٠/٠٩/١١عامی - عوامگزارش
0 | 1
envision١٩:١٨ - ١٤٠٠/٠٩/١١در سر پروراندنگزارش
5 | 0
brew١٩:١٤ - ١٤٠٠/٠٩/١١در معنای اتنزاعی برای یک جریان اجتماعی یا چیزی مشابه، می تواند به معنای �جا افتادن� باشد.گزارش
0 | 0
clash١٩:٠١ - ١٤٠٠/٠٩/١١درگیری بین پلیس و تظاهرکنندگانگزارش
7 | 0
offer٠٠:٠٩ - ١٤٠٠/٠٢/٠٥اشانتیون هدیه خرید جایزه خریدگزارش
12 | 0
meaninglessness١٨:٠٨ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧پوچیگزارش
9 | 0
agency١٨:٠٧ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧نهادگزارش
16 | 1
restated١٧:٥٤ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧به بیان دیگرگزارش
5 | 0
in character٠٤:٠١ - ١٣٩٩/٠٨/٢٢ماهیاتاًگزارش
23 | 0
cut٠٢:٤٤ - ١٣٩٩/٠٨/٢٢مرزگزارش
5 | 1
have a fit٠٦:٤١ - ١٣٩٩/٠٤/٣٠از کوره در رفتنگزارش
9 | 0
positioning٠٣:٣٢ - ١٣٩٩/٠٤/٢٩کادربندیگزارش
2 | 1
compromised٠٤:٠٨ - ١٣٩٩/٠٤/٢٧به مشکل بر خوردهگزارش
32 | 0
trackball٠١:١٧ - ١٣٩٩/٠٣/٢٢توپک به افزار کوچک اشاره ای در رایانه که به وسیله آن می توان مکان نما را بر روی صفحه جابجا کرد توپک گفته می شود. توپک را می توان با انگشتان یا کف دس ... گزارش
7 | 0
memeplex١٢:٤٢ - ١٣٩٧/١١/١٠میم ( به انگلیسی: meme ) یا مِم ( به فرانسوی: m�me ) ایده، رفتار یا روشی است که از طریق فرهنگ از فردی به فرد دیگر منتشر می شود. meme complex یا meme ... گزارش
5 | 0
unusual٠٠:٠٥ - ١٣٩٧/٠٨/٢٤نامتعارفگزارش
37 | 3
in outline١١:٥٣ - ١٣٩٧/٠٨/٠٢در کلیت خودشگزارش
2 | 0
astral body١١:٤٤ - ١٣٩٧/٠٨/٠٢کالبد اثیریگزارش
7 | 0
donate١٣:١٧ - ١٣٩٧/٠٧/٢٩منفجر کردنگزارش
25 | 30
neurotransmitter١٣:٣٠ - ١٣٩٧/٠٧/٢٨پیام رسان عصبیگزارش
25 | 0
phenethylamine١٣:٢٨ - ١٣٩٧/٠٧/٢٨فنتیل آمین ویکیپدیا: فنتیل آمین ( انگلیسی: Phenethylamine ) یک محرک طبیعی است. این ماده یک آلکالوئید مونو آمین در بدن انسان و سیستم عصبی است.گزارش
0 | 0
bulged١٩:٤٧ - ١٣٩٧/٠٦/٢٨برآمده، متورمگزارش
9 | 0
confederate٠٠:٤٥ - ١٣٩٧/٠٣/١٥همکارگزارش
23 | 0
LAG٢٢:٣٥ - ١٣٩٧/٠٣/٠١وقفهگزارش
51 | 0
anyway٠٢:٢٤ - ١٣٩٧/٠١/٣١مخلص کلامگزارش
30 | 2
agonize١٣:٤٠ - ١٣٩٦/١٢/٢٢کلنجار رفتنگزارش
44 | 1
medium٢٢:٣٦ - ١٣٩٦/١٢/٢١واسطه روحیگزارش
44 | 12
spiritualism٢٢:٣٤ - ١٣٩٦/١٢/٢١روح گروی اصالت روح روح باوریگزارش
2 | 0
teletransporter٢٢:٠٧ - ١٣٩٦/١٢/٢١دورنوردگزارش
0 | 0
prior cause٠٠:٣٣ - ١٣٩٦/١٢/٢١فلسفه: علت متقدمگزارش
0 | 0
atman٠٠:٢٨ - ١٣٩٦/١٢/٢١در آیین هندو �آتمن� همان خود حقیقی و حقیقت وجودی ادراک کننده است. در اوپانیشاد چنین می آید: �تو بیننده بینایی را نمی توانی دید، شنونده شنوایی را نمی ... گزارش
7 | 0
do away with٢٣:٤٩ - ١٣٩٦/١٢/٢٠از شر چیزی خلاص شدنگزارش
108 | 1
priori١٦:١٦ - ١٣٩٦/١٢/٢٠فلسفه: پیشینی، آپریوریگزارش
5 | 1
separate١٣:٢٨ - ١٣٩٦/١٢/١٩پراکندهگزارش
9 | 3
perpetrate١٣:١٨ - ١٣٩٦/١٢/١٩شکل گرفتنگزارش
9 | 3
fill in the gaps١١:٣٥ - ١٣٩٦/١٢/١٩جای خالی چیزی را پر کردنگزارش
14 | 0
preconsious١٥:٥٩ - ١٣٩٦/١٢/١٨نیمه هوشیار نیمه خودآگاهگزارش
0 | 0
at the expense of١٥:٤٨ - ١٣٩٦/١٢/١٨به ضرر با نادیده گرفتنگزارش
147 | 1
dubious١٥:٤٢ - ١٣٩٦/١٢/١٨غیرقابل اعتمادگزارش
28 | 1
intuition١٥:٤٠ - ١٣٩٦/١٢/١٨علم حضوریگزارش
14 | 1
illusion١٥:٢١ - ١٣٩٦/١٢/١٨پندار پندار پوچ خطای ادراک پندار فریب آمیز فرانمودهگزارش
46 | 1
line up٢٢:٣٧ - ١٣٩٦/١٢/١٦هم ردیف بودن هم ردیف شدنگزارش
44 | 1
proxima centauri١٤:١٠ - ١٣٩٦/١٢/١٦پروکسیما قنطروسگزارش
2 | 0
devastate١٣:٥٠ - ١٣٩٦/١٢/١٦شوکه کردنگزارش
57 | 1
reduction٠٤:٢٠ - ١٣٩٦/١٢/١٦فروکاهش تحویل به اجزاگزارش
23 | 0
multiple drafts٠١:٤٥ - ١٣٩٦/١٢/١٤پیش نویس های چندگانه آگاهی ( نظریه ای در رابطه با حس خودآگاهی )گزارش
2 | 0
neurobiologist٠١:٣١ - ١٣٩٦/١٢/١٤عصب زیست شناسگزارش
2 | 1