برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کیم

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تقاضا ١٤٠٠/٠٣/٢٣
|

2 ترفند، راهکار، تکنیک ١٤٠٠/٠٣/٠٩
|

3 سالمند، پیر، مسن ١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

4 طرز فکر، عقیده، روش، تفکر ١٤٠٠/٠٢/٢٦
|