حنانه حاتمی

حنانه حاتمی

فهرست جمله های ترجمه شدهcomment٢٣:٢٨ - ١٣٩٨/٠٥/١٦
• What she said was fair comment .
چیزی که او گفت منصفانه بود.
0 | 0
wasting١٩:٠٢ - ١٣٩٨/٠٢/٢٢
• Peter announced that he had no intention of wasting his time at any university.
پیتر اعلام کرد که قصد ندارد وقت خود را در هیچ دانشگاهی هدر بدهد.
0 | 0
wasting١٩:٠٠ - ١٣٩٨/٠٢/٢٢
• You're wasting your time and money.
داری وقت و دولت رو هدر میدید.
2 | 0
wasting١٨:٥٩ - ١٣٩٨/٠٢/٢٢
• You're wasting your time trying to explain it to him .
تو داری وقتت رو برای توضیح دادن با اون هدر میدید.
2 | 1