کیانا اعتمادی Kiana Etemadi

کیانا اعتمادی Kiana Etemadi پژوهشگر شهرسازی، برنامه ریز شهری و منطقه ای

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهnatural increase١٩:٣٩ - ١٤٠٠/٠٩/٠٦رشد طبیعی جمعیت نرخ رشد طبیعی جمعیت natural increase rate the difference between the number of births and the number of deaths recorded over a periodگزارش
0 | 0
rearrangement١٧:٣٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥بازتنظیم گزارش
0 | 0
deconcentration١٦:١٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥تراکم زدایی ( مهاجرت درون منطقه ای از نواحی کلان شهری به نواحی روستایی )گزارش
0 | 0
counter urbanisation١٤:٠٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥شهر گریزیگزارش
0 | 0
incomers١٣:٥٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥ورودکنندگان ( به شهر/مکان/ . . . )گزارش
0 | 0
decentralization١٢:٣٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥تمرکززدایی ( مهاجرت از شهرهای کوچک و بزرگ به نواحی روستایی مجاور )گزارش
0 | 0
peri urban١٣:٢٦ - ١٤٠٠/٠٤/١٠پیراشهریگزارش
5 | 0
stammerer١٩:٠٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٣فرد دارای لکنت یا بیش ناروانی گفتارگزارش
2 | 0
stutterer١٩:٠٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٣فرد دارای لکنت یا بیش ناروانی گفتارگزارش
0 | 0
personal interest١١:٥١ - ١٤٠٠/٠٢/٠٩دغدغه شخصیگزارش
0 | 0
dystopia١٣:٠٥ - ١٤٠٠/٠١/٢٦دُش شهر براساس مقاله باعنوان "بازآموزی الگوهای طراحی از آموزه های ادبیات دش شهری قرن ۱۸، ۱۹ و ۲۰" از بهکام و دیگران ( ۱۳۹۹ )گزارش
2 | 0
team climate٢٢:٤٥ - ١٣٩٩/٠٩/٢٠برداشت مشترک کارمندان از وقایع، اقدامات و رویه های سازمانی. Team climate is the employee's shared perception of organisational events, practices, a ... گزارش
2 | 0
betterment levies١٣:٠٥ - ١٣٩٩/٠٨/٢١حق مرغوبیت نوعی از مالیات است که بر زمین هایی که در نتیجه سرمایه گذاری های دولتی افزایش ارزش را تجربه می کنند، تعلق می گیرد.گزارش
5 | 0
proximity١٤:٢٤ - ١٣٩٩/٠٢/٢٦هم جواریگزارش
16 | 1
claim adjuster٢٠:٤٧ - ١٣٩٩/٠١/٣٠A claims adjuster investigates insurance claims to determine the extent of the insuring company's liability. Claims adjusters may handle property cla ... گزارش
2 | 0
شهرشناسی١١:١٥ - ١٣٩٩/٠١/١٨urbanologyگزارش
2 | 0
urbanology١١:١٤ - ١٣٩٩/٠١/١٨شهرشناسیگزارش
0 | 0
habitability١١:٣٩ - ١٣٩٩/٠١/١٠قابل سکونت بودنگزارش
5 | 0
case study٢١:٣٣ - ١٣٩٨/٠٩/٢٨"موردپژوهی"گزارش
21 | 1
foreland٢١:٢٥ - ١٣٩٨/٠٧/٠٨پیش کرانه بندرگزارش
2 | 0
negative list١٠:٢٣ - ١٣٩٨/٠٥/١١لیست خدماتی که از مالیات خدمات معاف هستند. مالیات خدمات بر کلیه ی خدمات به استثنای خدمات مندرج در این لیست تعیین می شود.گزارش
5 | 0
driver١١:٢٦ - ١٣٩٨/٠٤/٢٨پیشرانگزارش
14 | 1
labour intensive١٧:٣٨ - ١٣٩٨/٠٤/٢٠نیروبر، مخالف سرمایه برگزارش
25 | 0
feeder١٢:٣٤ - ١٣٩٨/٠٤/٠٨A feeder or barge is a small vessel from/on which goods are transferred on/from a large vessel. The large vessel usually is unable to reach a river o ... گزارش
7 | 1
teu١٢:٢٧ - ١٣٩٨/٠٤/٠٨TEU: Twenty Foot Equivalent Unit واحد اندازه گیری ظرفیت کانتینر ( معادل حدود 6 متر ) گزارش
9 | 0
red tape١٠:٥٦ - ١٣٩٨/٠٤/٠٧کاغذبازی و قوانین دست و پاگیر رسمی که عموماً مانع از بسیاری فعالیت های توسعه ای می شوند.گزارش
28 | 0
hub and spoke system١١:١٥ - ١٣٩٨/٠٤/٠٦مدل قطب و اقمارگزارش
5 | 0
intermodal transportation١٠:٣٧ - ١٣٩٨/٠٣/٣٠حمل و نقل مختلط ( با multimodal transportation متفاوت است )گزارش
5 | 0
trickledown٢٢:٠٢ - ١٣٩٨/٠٣/١٩نظریه ی رخنه به پایین یا نشت به پایینگزارش
2 | 1
regionalism١٧:٣٧ - ١٣٩٨/٠٣/١٧منطقه گراییگزارش
14 | 0
regionalisation١٧:٣٥ - ١٣٩٨/٠٣/١٧منطقه ای شدنگزارش
7 | 0
tod١٠:٥٧ - ١٣٩٨/٠٣/١٧مخفف Transit Oriented Development، به معنای توسعه حمل و نقل مبنا، توسعه حمل و نقل محور عده ای معتقد هستند ترجمه صحیح "توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی* ... گزارش
9 | 0
epz١٠:٥٤ - ١٣٩٨/٠٣/١٧مخفف Export Processing Zone، به معنای منطقه پردازش صادرات گزارش
2 | 0
ftz١٠:٥٣ - ١٣٩٨/٠٣/١٧مخفف Free Trade Zone، به معنای منطقه آزاد اقتصادیگزارش
2 | 0
lifeline utility system١٦:٥١ - ١٣٩٧/٠٢/١٢سیستم مطلوب زندگیگزارش
5 | 0