کی کی هبدی

کی کی هبدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهretail jobs١١:٤٥ - ١٣٩٧/٠٦/٢٠شغل آزادگزارش
5 | 1
burst into teats١٩:٢٤ - ١٣٩٧/٠٦/١٩گریه کردن ، لج رفتنگزارش
2 | 0
cramped١٧:٤٨ - ١٣٩٧/٠٥/٢٢شلوغ . دنج . به هم ریختهگزارش
28 | 13

فهرست جمله های ترجمه شدهcramped١٧:٤٨ - ١٣٩٧/٠٥/٢٢
• a cramped closet
یک کمد شلوغ
101 | 4