برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

خشایار

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 to write especially in a full and complete form
منبع:https://www.merriam-webster.com/dictionary/wrote out
١٣٩٧/١١/٢٤
|

2 گرفتار شدن ١٣٩٧/١١/٢٣
|

3 بسیار ناخوشایند
منبع : https://www.merriam-webster.com/dictionary/messy
١٣٩٧/١١/٢٣
|

4 fully conscious, alert, and aware : not asleep
منبع : https://www.merriam-webster.com/dictionary/awake
١٣٩٧/١١/١٧
|

5 بسیار ناراحت شدن
became very upset
١٣٩٧/١١/٠٩
|

6 یاد گرفتن چیزی به طور ناخودآگاه ١٣٩٧/١٠/٢٦
|

7 کبوتر با کبوتر، باز با باز
منبع : https://www.merriam-webster.com/dictionary/of a feather
١٣٩٧/١٠/٢٣
|

8 to start doing something with a lot of energy
منبع : https://www.merriam-webster.com/dictionary/get stuck in
١٣٩٧/١٠/٠٨
|

9 the action or process of rehabilitating : rehabilitation especially : a program for rehabilitating especially drug or alcohol abusers
منبع : https ...
١٣٩٧/٠٩/٣٠
|

10 to make lasting and usually beneficial changes to the neurological or psychological functioning of (a person or brain) —not used technically
منبع ...
١٣٩٧/٠٩/٣٠
|

11 pushes her foot hard, strongly ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

12 to move through the air
مثال : the ball sailed over his head
منبع : https://www.merriam-webster.com/dictionary/sail
١٣٩٧/٠٩/٢٦
|