خانی

خانی

فهرست جمله های ترجمه شدهhallucinate١٤:٤٤ - ١٣٩٨/١٢/١٢
• Drug addicts often hallucinate.
معتادان اغلب دچار توهم میشوند.
9 | 0