برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حسین کربلی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 روستای دشت بزرگ ،کربلی ،کربلیوند،صفرنژاد،آشنا،دشت بزرگ وغیره
اولاد بزرگ خان
١٤٠٠/٠١/٢٣
|

2 اولاد مسیب پسر نصیر هستند اصالطا عرب هستند طبق گفته ها عرب هلیچی هستند و مربوط به محله ای در عراق به نام جرصله نسیب که در شهر بصره واقع است می باشند ... ١٤٠٠/٠١/٢٣
|

3 مکان های دیدنی دشت بزرگ :امام زاده علی،امام زاده عباس،امام زاده شاه چراغ،امام زاده مقملی،رود خانه سور،رودخانه کارون وکوهای مشرف به روستا،قبرستان قدیم ... ١٤٠٠/٠١/٢٠
|

4 به قلعه باباکوهی (بو کوهی)هم می گفته اند ١٤٠٠/٠١/٢٠
|

5 قلعه ای در منطقه عقیلی خوزستان در نزدیکی شهر شوشتر بوده که مردم روستای دشت بزرگ قدیم در آن زندگی می کرده اند ١٤٠٠/٠١/٢٠
|

6 اسم پسرانه است ١٤٠٠/٠١/١٩
|

7 اسم پسرانه است ١٤٠٠/٠١/١٩
|

8 اسم لری بختیاری است اسم یکی اجداد من هم زیلا است
اسم پسرانه است،
١٤٠٠/٠١/١٩
|

9 جد مولا قاسم :مسیب پسر نسیر اهل منطقه ای در عراق عرب به همین نام معروف است بوده که امروزه به جرسله مسیب معروف است که این محله در شهر بصره عراق واقع ا ... ١٤٠٠/٠١/١٩
|

10 سیدعلی دشت بزرگ عبارتند از:حسینی،موسوی،طلقری،مرعشی وغیره ١٤٠٠/٠١/١٩
|

11 اولاد کریم ومش رضا پسر ان محمود اصالطا ترک از طایفه گندزلو افشار هستندکه روستای گندزلوهادر ون کنار بوده
است
١٤٠٠/٠١/١٨
|

12 اولاد مولا قاسم اصالطا طبق گفته ها عرب پاها عراق بوده اند ١٤٠٠/٠١/١٨
|

13 در روز گاران قدیم روستای دشت بزرگ آن طرف رودخانه کارون وسمت کوشکک بوده که درکنار این روستا قلعه ای به نام بابا کوهی (بوکوهی )وجود داشته که این مردم د ... ١٤٠٠/٠١/١٨
|

14 یکی دیگر از طایفه های دشت بزرگ طایفه کریم پسر محمود است اولاد محمود:کریم ومش رضا
اولاد کریم:رحیم،ادل،محمدعلی،احمدبا فامیلی احمدی
اولاد مش رضا:م ...
١٤٠٠/٠١/١٨
|

15 اولاد مولا قاسم:اولاد مولا خیرالله:مولامراد
اولادمولا مراد:حسین
اولاد حسین:کل اکبر،مش اصغر،مولا عبدالله
١٤٠٠/٠١/١٨
|

16 اولاد مولا قاسم :مراد حسینی،عباسی،جعفری وغیره ١٤٠٠/٠١/١٨
|

17 یکی دیگر از طایفه های دشت بزرگ اولاد مولا قاسم هستند که بعد از اولاد بزرگ خان قدیمی ترین طایفه محسوب می شوند که شجره نامه آنها تا جایی که بلدیم به ق ... ١٤٠٠/٠١/١٨
|

18 اولاد حسن پسر صفر:رضا تفنگی،غلام ژاندارم،کاکربلی،کل حسین ١٤٠٠/٠١/١١
|

19 اولاد حسن پسر صفر:رضا تفنگی،غلام ژاندارم،کاکربلی،کل حسین ١٤٠٠/٠١/١١
|

20 اولاد حسن صفر از نسل بزرگ خان:رضا تفنگی،غلام ژاندارم،کاکربلی،کل حسین ١٤٠٠/٠١/١٠
|

21 به کلبعلی در قسمت کربلی وکربلیوند توجه کنید درابادیس ١٤٠٠/٠١/٠٩
|

22 به نام خدا اسم طایفه ما کربلیوند است
شجره نامه ما
بزرگ خان دشتستانی برادر جمال خان دشتستانی
که بزرگ خان در زمان قدیم به منطقه بختیاری آمد ...
١٤٠٠/٠١/٠٩
|

23 به کلبعلی قسمت کربلی وکربلیوند در اپادیس رجوع شود ١٤٠٠/٠١/٠٩
|

24 اولاد بزرگ خان،آشنا،کربلیوند،کربلی،صفرنژاد،دشت بزرگ وغیره
روستای دشت بزرگ
١٤٠٠/٠١/٠٩
|

25 روستای دشت بزرگ،کربلیوند،کربلی، صفرنژاد،دشت بزرگ،آشناوغیره
اولاد بزرگ خان
١٤٠٠/٠١/٠٩
|

26 کربلیوند،کربلی،دشت بزرگ،آشنا،صفرنژادوغیره
اولاد بزرگ خان
١٤٠٠/٠١/٠٩
|

27 اولاد بزرگ خان :کربلیوند،کربلی،صفرنژاد،آشنا،دشت بزرگ وغیره که در گذشته اجدادشان در دشت بزرگ زندگی کرده اند ١٤٠٠/٠١/٠٩
|

28 به نام خدا به طایفه ما کربلیوند می گویند که به گفته بزرگان طایفه جدما از دشتستان بوشهر آمده بوده که برادر جمال خان دشتستانی بوده و بزرگ خان نام داشته ... ١٤٠٠/٠١/٠٩
|

29 نام۲تا از اجداد ما کربعلی بوده که اولی معروف به کربعلی اول پدر بزرگ کربعلی دوم است که در شجره نامه ما کربعلی دیگری هم وجود دارد که برادر پدر پدر بزرگ ... ١٤٠٠/٠١/٠٩
|

30 در روزگاران قدیم فردی به نام بزرگ خان دشتستانی برادر جمال خان دشتستانی معروف به جمال خان گپ به منطقه عقیلی آمد واین روستا را بوجود آورد که بعدها به د ... ١٤٠٠/٠١/٠٩
|

31 در روزگاران قدیم فردی به نام بزرگ خان دشتستانی برادر جمال خان دشتستانی معروف به جمال خان گپ به منطقه عقیلی آمد واین روستا را بوجود آورد که بعدها به د ... ١٤٠٠/٠١/٠٨
|

32 در روزگاران قدیم فردی به نام بزرگ خان که برادر جمال خان دشتستانی معروف به جمال خان گپ بوده به منطقه عقیلی آمده و روستای دشت بزرگ را بوجود آورده که بع ... ١٤٠٠/٠١/٠٨
|