برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حسین کربلی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 آقای بختیاری شما شجره نامه خود را تا جایی که بلد هستی بنویس امید که شجره نامه شما پیدا شود ١٤٠٠/٠٢/١٤
|

2 یکی از قمرهای من ١٤٠٠/٠٢/٠٣
|

3 ما قصد بی احترامی نداشتیم قاسم خان هم از ماست کسی که برای ما جنگید و اولاد او همیشه درکنار ما بودند
آنها از خانواده مادری ما بودند ودایی ها و ...
١٤٠٠/٠٢/٠٢
|

4 مولا قاسم ماهی گیر بوده و ما چوپان بودیم پس طیوری خودتی ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

5 بختیاری درسته نه اونی که نوشتی ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

6 قلمرو جمال خان برادر جدما بزرگ خان ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

7 یکی از قلمرو های من ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

8 قلمرو جمال خان دشتستانی معروف به جمال خان گپ
برادر جدم بزرگ خان
١٤٠٠/٠١/٢٩
|

9 سرزمینی که جدم بزرگ خان آن را بنا نهاد ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

10 شهری که همه ی قومیت های ایران به دلیل صنعتی بودن در آن زندگی می کنند ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

11 یعنی سرزمین بختیاری ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

12 یعنی طبیعت زیبا ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

13 سرزمین مادریم ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

14 یکی از قلمروهای من ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

15 یکی از قلمروهای من ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

16 سرزمین سختی وعشق ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

17 محل زندگی بختیاری ها ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

18 انسانیت همراه با محبت با تاریخچه ی کهن ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

19 یکی از محل هابی که بختیاری ها در آن زندگی می کنند ١٤٠٠/٠١/٢٩
|