کامران حسینی

کامران حسینی

فهرست جمله های ترجمه شدهbottle up٢٣:٠٩ - ١٣٩٧/١٠/١٦
• Try not to bottle up your emotions.
سعی کنید احساسات خود را سرکوب نکنید
0 | 0
bottle up٢٣:٠٨ - ١٣٩٧/١٠/١٦
• It is far better to cry than to bottle up your feelings.
گریه کردن بسیار بهتر از این است که احساسات خود را سرکوب کنید.
5 | 0
bottle up٢٣:٠٨ - ١٣٩٧/١٠/١٦
• Don't bottle up your anger; Let it out.
خشم خود را سرکوب نکن; اجازه بده ابراز شود
12 | 0
account for٢٢:١٤ - ١٣٩٧/١٠/١٤
• Can you account for your movements on that night?
آیا می توانی توجیح مناسبی برای حرکات آن شب خود بیاوری؟
5 | 0