برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کامران

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 سیستم پایا ١٣٩٧/٠١/٠٥
|

2 داری منو مسخره میکنی ؟ ١٣٩٦/١٢/٢٩
|

3 عقده دل را خالی کردن ١٣٩٦/١٢/٢٩
|

4 منظور بدی نداشتن ١٣٩٦/١٢/٢٩
|

5 همین رو کم داشتیم ١٣٩٦/١٢/٢٩
|

6 آب زیر کاه ١٣٩٦/١٢/٢٩
|

7 درد و دل کردن ١٣٩٦/١٢/٢٩
|

8 تمومش کن ١٣٩٦/١٢/٢٩
|

9 بی خیال بابا ١٣٩٦/١٢/٢٩
|

10 به امتحانش می ارزه ١٣٩٦/١٢/٢٩
|

11 به دل نگرفتم ١٣٩٦/١٢/٢٩
|

12 بلند حرف بزن ١٣٩٦/١٢/٢٩
|

13 واسه من هیچ فرقی نمیکنه ١٣٩٦/١٢/٢٩
|

14 دهان من قرص است ١٣٩٦/١٢/٢٩
|

15 هر کاری دلت می خواد بکن ١٣٩٦/١٢/٢٩
|