برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کامران بهمنی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Protoplanet ١٣٩٩/٠٥/٢١
|

2 نوعی اسپناچ با برگ های کوچکتر و طعم ملایم تر ١٣٩٩/٠٥/٢١
|

3 Protoplanet ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

4 نادان یا به دردنخور
این واژه اصالت عبری دارد
١٣٩٩/٠٥/١٤
|

5 ضریب ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

6 علاقمند آماتور، اهل سرگرمی ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

7 از پیش آسیاب شده، قبلاً آرد شده ١٣٩٨/١٠/١٣
|

8 پخته و آماده بودن ١٣٩٨/١٠/٠٦
|

9 چشیدن و بوییدن قهوه
تست عطر و طعم قهوه
١٣٩٨/٠٩/٢٨
|

10 نوین - نوظهور (به ویژه در هنر) ١٣٩٨/٠٩/٢٠
|

11 نوسیاره ای
مربوط به سیاره در آستانه تشکیل یا تازه تشکیل شده
١٣٩٨/٠٩/١٢
|

12 خود ایمنی ١٣٩٨/٠٩/٠٣
|

13 1- کالای قابل ارتقا کیفی
2- کالای لوکس و با کیفیت
١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

14 پیش فروش کردن ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

15 پس انداز
ذخیره مالی
١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

16 برقراری سیستماتیک ارتباط مستقیم خانه به خانه با افراد هنگام کارزارهای انتخاباتی یا برای تبلیغات کالا، به ویژه در دوران پیش از اختراع رسانه های همگانی ١٣٩٨/٠٦/٢٦
|

17 قرعه کشی تبلیغاتی
برنامه ای که در آن برای تبلیغ کالایی از مردم دعوت می شود به رایگان در قرعه کشی شرکت کنند تا توجهشان به آن کالا جلب شود.
١٣٩٨/٠٦/٢٤
|

18 از ریشه فارسی بند و بست به معنی محکم کاری و نگهداری ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

19 حفاظت از یک شخص، ساختمان، یا سازمان در برابر جرم یا حمله
گروه مسئول محافظت از یک شخص، ساختمان یا سازمان
١٣٩٧/٠٤/٣٠
|