برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

jiso

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 چقدر دوست دارم که اون منو دوست داشته باشه ١٣٩٩/١١/٠٧
|

2 دیوانه ١٣٩٩/١١/٠٧
|

3 سوت زدن
اسم اولین آهنگ بلک پینک
١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

4 به تنهایی پیش میرم ١٣٩٩/٠٨/٢٢
|