جواد نقی پور

جواد نقی پور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهشهر اصفهان١٢:٠٥ - ١٣٩٩/٠٤/٢٩شهری را کشور ایران با مکان های دیدنیگزارش
2 | 1
تست١٥:٠٨ - ١٣٩٩/٠٤/٢٨تست به معنای سوال و آزمون تست=test مترادف انگلیس:exam, questionگزارش
14 | 1
full٠٩:٤٠ - ١٣٩٩/٠٤/١٨در having had enough food and drink ( noun ) reach 3گزارش
25 | 3
acre١٥:٥٢ - ١٣٩٩/٠٤/١٥در reach3 میشه ( noun ) :a unit for measuring land equal to 4047 square meters و در زبان فارسی به معنای:جریب فرنگیگزارش
32 | 2
show somebody the ropes١١:٠١ - ١٣٩٩/٠٤/١٥دفینیشن در noun ) reach 3 ) : teach someone how to do a jobsگزارش
51 | 2
range٠٩:٠٧ - ١٣٩٩/٠٤/١٤دفینیشنش در reach 3 که کلمه ( noun ) است میشه :A large area of land on a farm where cows and other animals are keptگزارش
41 | 2
bus stop٠٩:٥٥ - ١٣٩٩/٠٤/٠٧ایستگاه اتوبوس یا جایگاه اتوبوس ولی اگر شما میخواهید جمله بنویسید از bus station استفاده کنید چون بهتره و معنی بیشتری میدهگزارش
23 | 1
give up١٦:٢٩ - ١٣٩٩/٠٤/٠١ول کردن دست کشیدن یا نا امید شدنگزارش
21 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهfrequently١١:٢٨ - ١٣٩٩/٠٤/٢٩
• Those who believe money can do everything are frequently prepared to do everything for money.
کسانی که معتقدند پول می تواند همه چیز را انجام دهد اغلب برای بدست آوردن پول هر کاری می کنند
30 | 3