برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سید محمد جواد طباطبایی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 قهوه ١٣٩٨/٠٣/٢١
|

2 چای که با آب جوش در ست شده ١٣٩٨/٠٣/٢١
|

3 درکشور های اروپایی به سوسیس داغ وبزرگ گفته می شود ١٣٩٨/٠٣/٢١
|