جلیل خلیلی جهرمی

جلیل خلیلی جهرمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهcomplacent١٦:٢٣ - ١٤٠٠/٠٥/١٤بی خیال، بی پرواگزارش
12 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهcomplacent١٦:٢٠ - ١٤٠٠/٠٥/١٤
• The people were warned of the dangers, but they were complacent and did nothing to prepare themselves.
به مردم در مورد خطرها آگاهی داده شده بود، اما آن ها بی پروا بودند و اقدامی برای آماده سازی خود نکردند.
0 | 0