علیرضا جفایی

علیرضا جفایی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهماوراالنهر٠٧:٤٦ - ١٣٩٨/٠٧/٢٣فرازرودگزارش
2 | 0
کنایه از ادم زرنگ و تودار٠٩:٥٣ - ١٣٩٨/٠٧/٢٠آب زیر کاهگزارش
5 | 0
ریاضی دان فرانسوی٠١:٠٥ - ١٣٩٨/٠٧/١٦دالامبرگزارش
25 | 2
مومیایی٠٠:٥٩ - ١٣٩٨/٠٧/١٦حمرگزارش
7 | 1
عنوان نامه١٥:٤٧ - ١٣٩٨/٠٧/١٤سحاگزارش
5 | 1
دست و پا زدن١٥:٤٢ - ١٣٩٨/٠٧/١٤تقلاگزارش
16 | 1
عنصر شماره ۲۲ اتمی٠٩:٢٢ - ١٣٩٨/٠٧/١٣تیتانیومگزارش
0 | 0
خبرهای دروغ پراکندن٠٩:١٨ - ١٣٩٨/٠٧/١٣ارجافگزارش
12 | 0
کوه های بلند و استوار٢٢:٠٤ - ١٣٩٨/٠٧/٠٨رواسیگزارش
5 | 0
اولین سگ فضانورد٠٩:٢٧ - ١٣٩٨/٠٧/٠٧لایقگزارش
0 | 1
واحد پول البانی٠٧:٢٩ - ١٣٩٨/٠٧/٠١لکگزارش
9 | 0
بارنامه١٦:٣٢ - ١٣٩٨/٠٦/٣١نیکنامیگزارش
0 | 1
خانواده١٦:٢٤ - ١٣٩٨/٠٦/٣١دودمانگزارش
7 | 2
بوی رطوبت١٦:١٤ - ١٣٩٨/٠٦/٣١ناگزارش
7 | 0
پهلو١٦:١٠ - ١٣٩٨/٠٦/٣١ورگزارش
0 | 0
حرف یونانی١٦:٠٨ - ١٣٩٨/٠٦/٣١پیگزارش
5 | 2
روحانی زرتشتی٢٠:٢٨ - ١٣٩٨/٠٦/٢٦مغگزارش
23 | 2
یاسر٢٠:٢٤ - ١٣٩٨/٠٦/٢٦سهل. آسانیگزارش
23 | 2
گل سرخ٢٠:٢٢ - ١٣٩٨/٠٦/٢٦سهرگزارش
0 | 2
دیرکسون١٧:٣٤ - ١٣٩٨/٠٦/٢٦سمن. جعت. امتدادگزارش
0 | 0
زهر هلاهل١٤:١٩ - ١٣٩٨/٠٦/٢١درزیگزارش
0 | 0
حکم١٥:١٤ - ١٣٩٨/٠٦/٢٠امرگزارش
0 | 1
ضائع٠٨:٣٧ - ١٣٩٨/٠٥/٠٦بی ثمرگزارش
2 | 1
عنصر شماره58١٥:٥٣ - ١٣٩٨/٠٥/٠٥سریومگزارش
0 | 0
دکوراژه٢١:٥٢ - ١٣٩٨/٠٥/٠٢ناامید. دلسردگزارش
2 | 1
جدی و حیاتی٢١:٤١ - ١٣٩٨/٠٥/٠٢مهمگزارش
5 | 0
خورشید١٦:٥٨ - ١٣٩٨/٠٥/٠٢شمس. شیدگزارش
5 | 2
خیزران١٦:٥٥ - ١٣٩٨/٠٥/٠٢بامیوگزارش
9 | 1
خیزان١٦:٥١ - ١٣٩٨/٠٥/٠٢جهنده. برخاستهگزارش
2 | 1