ایما محسنی

ایما محسنی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهdisappeared without a trace١٤:٤٤ - ١٤٠٠/٠٦/١٨بدون اینکه هیچ نشانی از ( اینکه چه اتفاقی براش افتاده ) خودش باقی بذاره ناپدید شدگزارش
9 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهget over١٨:١٨ - ١٤٠٠/٠٦/١٨
• We are certain that he will get over his illness.
ما مطمئن هستیم که او بر بیماری اش غلبه خواهد کرد
5 | 0