حسین ناصری

حسین ناصری روانشناس پیشگیری: طراحی و اجرای برنامه های سلامت روان
روانشناس بالینی: رواندرمانگر در حوزه های افسردگی، اضطراب، اختلالات شخصیت
جیمیل:hsnaseri@gmail. com
پیج اینستا:vaghte. asoode

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهdiscount٠٨:٣٦ - ١٣٩٩/١٠/٠٦برآورد کردن چیزی محاسبه قیمت آتی یک محصول یا خدمات براساس قیمت فعلی آنگزارش
14 | 1
implications١٧:٣٩ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥( معنی اول این کلمه، وقتی که به شکل جمع است:implications ) : تأثیرات آتیگزارش
46 | 1
gatekeeper٢١:٤٥ - ١٣٩٩/٠٩/٢٣راهنماگزارش
5 | 1
stigma١٨:٤٥ - ١٣٩٩/٠٩/٢٣باورهای منفی: باورهای منفی در مورد بیماری های روانشناختی:the stigma associated with mental illnessگزارش
67 | 0
incorporating١٦:٢٢ - ١٣٩٩/٠٩/٢٣یکپارچه سازیگزارش
14 | 0
healthy akita 21١٦:١٨ - ١٣٩٩/٠٩/٢٣برنامه آکیتای سالم 21: برنامه ای است که در استان آکیتای ژاپن و به منظور پیشگیری از خودکشی اجرا می شود.گزارش
2 | 0
formative١٨:١٩ - ١٣٩٩/٠٩/١٦سازندهگزارش
25 | 0
prefered١١:١١ - ١٣٩٩/٠٩/١٦ارجحگزارش
12 | 1
taboo١١:٠٠ - ١٣٩٩/٠٩/١٦موضوعات ممنوعهگزارش
9 | 1
universal prevention١٧:٣٣ - ١٣٩٩/٠٩/١٢پیشگیری همگانی: منظور از این نوع پیشگیری، برنامه ها یا سیاست هایی است که به منظور پیشگیری به عموم مردم عرضه می شود. مثلاً قانون اجباری شدن بستن کمربن ... گزارش
2 | 0
districtwide١٧:٣٠ - ١٣٩٩/٠٩/١٢منطقه - محور یا محدوده - محورگزارش
5 | 0
stop short of sth١٢:٢٩ - ١٣٩٩/٠٩/١٢قاصر بودن یا قاصر شدنگزارش
2 | 0
viable١٣:٥٢ - ١٣٩٩/٠٩/٠٩کارگشا، رهگشاگزارش
14 | 1