حسین ناصری

حسین ناصری روانشناس پیشگیری: طراحی و اجرای برنامه های سلامت روان
پیج اینستا:vaghte. asoode

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهoutreach service١٨:٢٨ - ١٤٠٠/٠٧/٢٢خدمات سیارگزارش
0 | 0
success payment٠٩:٠١ - ١٤٠٠/٠٧/١٠پرداخت موفق: در برنامه قرض گرفتن اثر اجتماعی ( social impact borrowing ) وقتی که اجرای برنامه پیشگیرانه ای مثل مهارت های زندگی، منافع اقتصادی برای دو ... گزارش
2 | 0
by significant margin١٨:٠٢ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣توسعاً می توان آنرا به معنای "به مراتب " ترجمه کرد: benefits that exceed costs by a significant margin فوایدی که به مراتب بیش از هزینه ها هستند.گزارش
0 | 0
relative١٧:٢٢ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣اگر نقش آن اسم باشد: فامیل: . He is one of my relatives اگر نقش آن صفت باشد: نسبی:The relative strength of the dollarگزارش
0 | 0
standard١١:٢٢ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣مصوب: a standard framework : چارچوب مصوب مرسوم: standard automobile equipment: تجهیزات مرسوم خودرو قابل قبول: a standard bicycle: دوچرخه استانداردگزارش
0 | 0
discount١٩:٥٤ - ١٤٠٠/٠٦/٢٢برآورد قیمتگزارش
0 | 0
کارشناس١١:٠٨ - ١٤٠٠/٠٣/١٦در سیستم اداری ایران، کارشناس به فردی گفته می شود که مسئولیت تمام یا بخشی از یک برنامه را عهده دار است. از این رو، او ملزم است که زمینه اجرا یا گسترش ... گزارش
7 | 0
provider١٢:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٨مجریگزارش
5 | 1
cross generational١٢:٢٣ - ١٤٠٠/٠٢/٠٦بین نسلیگزارش
2 | 0
well founded١٧:٣٣ - ١٤٠٠/٠٢/٠٤معتبر: well - founded prevention research: پژوهش های متعبر پیشگیریگزارش
2 | 0
parameter١٢:٠٨ - ١٤٠٠/٠٢/٠٤قاعده، محدوده یا معیارگزارش
5 | 0
listwise deletion١١:٣٤ - ١٤٠٠/٠٢/٠٤حذف مورد: روشی که طی آن اگر هر مورد در پژوهش، فاقد اطلاعات لازم باشد یا به آن جواب نداده باشد از فهرست حذف می شود.گزارش
5 | 0
ignorable٠٩:٤٦ - ١٤٠٠/٠٢/٠٤قابل چشم پوشیگزارش
5 | 0
proportionate universalism١٠:٣٢ - ١٤٠٠/٠١/٣٠همگانی گرایی متناسب: تخصیص و ارائه خدمات همگانی در مقیاس و شدتی متناسب با میزان نیاز.گزارش
2 | 0
quality adjusted life years٢٠:١٩ - ١٤٠٠/٠١/٢٨سال های زندگی تعدیل شده مبتنی بر کیفیت:شاخصی برای ارزیابی اثربخشی اقتصادی که سال های باقیمانده عمر بیمار در کیفیت زندگی ضرب می شود.گزارش
5 | 0
share of overhead١٧:٠٩ - ١٤٠٠/٠١/٢٨سهم هزینه های جاری شامل اجاره، آب و برق و گازگزارش
2 | 0
welfarism١٥:٤٦ - ١٤٠٠/٠١/٢٨رفاه گراییگزارش
7 | 0
pose١١:٤٤ - ١٤٠٠/٠١/٢٨به بار آوردن ( مشکلات ) the weather should not pose a problem for us. هوا نباید مشکلی را برای ما به بار آوردگزارش
14 | 0
whether and how١٧:٤٠ - ١٤٠٠/٠١/٢٤چطور و چگونهگزارش
5 | 0
unconfounded١١:٢٥ - ١٤٠٠/٠١/٢٤واضحگزارش
5 | 0
it is likely to١١:١٢ - ١٤٠٠/٠١/٢٢احتمالاًگزارش
5 | 0
prevention١٦:٥٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨پیشگیری: هر نوع اقدام یا برنامه ای که مانع از به وجود آمدن یک اختلال، بیماری یا آسیب اجتماعی می شود. در حال حاضر پیشگیری، علمی بین رشته ای محسوب می ش ... گزارش
23 | 0
randomized control trial١٦:٥١ - ١٤٠٠/٠١/١٨کارآزمایی تصادفی کنترل شدهگزارش
2 | 0
observational study٠٩:٤٥ - ١٤٠٠/٠١/١٨مطالعه مشاهده ایگزارش
2 | 0
posit١٠:٤١ - ١٤٠٠/٠١/١٧as a noun: فرضیهگزارش
2 | 0
impacted٠٩:٣٥ - ١٣٩٩/١٢/٢٩درهم تنیدهگزارش
5 | 0
cosmetics٠٩:٠٨ - ١٣٩٩/١٢/١٦به عنوان صفت: بی اهمیت، سطحی یا جزیی they made a few cosmetic changes in the programme: آنها تغییرات جزیی در برنامه اعمال کردند.گزارش
5 | 0
contextualize١٢:٣٠ - ١٣٩٩/١١/٢٥بسترسازیگزارش
12 | 0
narrow angled vision٢١:٣٧ - ١٣٩٩/١١/٢٢دید محدودگزارش
2 | 0
drop out١٣:١١ - ١٣٩٩/١١/١٩در پژوهش به افرادی گفته می شود که از شرکت در تحقیق انصراف می دهند.گزارش
9 | 0
bottom up١١:٢٠ - ١٣٩٩/١١/١٩از ابتدا تا انتهاگزارش
2 | 0
obscured١١:٤٩ - ١٣٩٩/١١/١٢نامشخصگزارش
7 | 0
ubiquity١٦:٤٥ - ١٣٩٩/١١/١١جهان شمولگزارش
2 | 1
lay beliefs١٥:٥٤ - ١٣٩٩/١١/١١باورهای عامگزارش
0 | 0
disparity١١:٢٥ - ١٣٩٩/١١/٠٧تبعیضگزارش
2 | 1
undeserved٢١:٤٤ - ١٣٩٩/١١/٠٥محرومگزارش
0 | 0
macro level١٤:١٩ - ١٣٩٩/١١/٠٥کلانگزارش
0 | 0
distributive justice١٢:٥٧ - ١٣٩٩/١١/٠٥عدالت توزیعی، به این موضوع می پردازد که تخصیص منابع به لحاظ اجتماعی، تا چه اندازه عادلانه توزیع می شود. در روانشناسی اجتماعی، عدالت توزیعی عبارتست از ... گزارش
2 | 0
procedural justice١٢:٣٩ - ١٣٩٩/١١/٠٥عدالت روشی یا رویه ای: بنا به تعریف موجود در ویکیپدیا، عدالت رویه ای، وجود انصاف و مروت در تمامی فرایندهای حل مناقشات و تخصیص منابع تعریف می شود. بخش ... گزارش
7 | 0
inasmuch as١١:١٦ - ١٣٩٩/١١/٠٥با توجه به اینکهگزارش
2 | 0
infuse١٠:٥٠ - ١٣٩٩/١١/٠٥رسوخ کردنگزارش
2 | 0
national origin١٠:٤٢ - ١٣٩٩/١١/٠٥خواستگاه ملیگزارش
0 | 0
presiding judge١٣:١٣ - ١٣٩٩/١٠/٢٩قاضی رسیدگی کنندهگزارش
0 | 0
elaborate١٢:٥٧ - ١٣٩٩/١٠/٢٣تشریحگزارش
7 | 0
subpupulation١٠:٥٦ - ١٣٩٩/١٠/٢٣جمعیت فرعیگزارش
0 | 0
minutia١٠:٣٢ - ١٣٩٩/١٠/٢٣جزییات بی اهمیتگزارش
7 | 1
proximal outcome٠٩:٤٧ - ١٣٩٩/١٠/٢٣نتیجه فوری ( یا کوتاه مدت )گزارش
0 | 0
eligibility criteria١٦:٤٤ - ١٣٩٩/١٠/٢٠معیار پذیرشگزارش
2 | 0
just society١٨:٢٤ - ١٣٩٩/١٠/١٣جامعه عدالت محورگزارش
2 | 0
prevention psychology١٦:١٢ - ١٣٩٩/١٠/١٣روانشناسی پیشگیری، علمی است که با طراحی و اجرای برنامه های پیشگیرانه مانع از شکل گیری انواع آسیب های اجتماعی می شود. لازم به ذکر است که در حال حاضر، ... گزارش
2 | 0