حسین ناصری

حسین ناصری روانشناس پیشگیری: طراحی و اجرای برنامه های سلامت روان
روانشناس بالینی: رواندرمانگر در حوزه های افسردگی، اضطراب، اختلالات شخصیت
جیمیل:hsnaseri@gmail. com
پیج اینستا:vaghte. asoode

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهcreating hope through action١٥:٢٩ - ١٤٠١/٠٦/١٤امیدآفرینی با عمل این عبارت شعار روز جهانی پیشگیر ی از خودکشی از سال 2021 تا 2023 است.گزارش
0 | 0
vocational psychology٠٩:٢٤ - ١٤٠١/٠٦/٠٦روانشناسی حرفه ( روانشناسی حرفه ای معادل مناسبی نیست چرا که دارای کژتابی است و در برابر روانشناسی آماتوری قرار می گیرد ) .گزارش
2 | 0
eudaimonic٠٩:١١ - ١٤٠١/٠٥/٣١شادکامی: طبق دائره المعارف بریتانیکا، در زبان انگلیسی، کلمه شادی معادل این کلمه یونانی انتخاب شده است. با توجه به تعریفی که از این واژه وجود دارد، به ... گزارش
0 | 0
self efficasy expectations٠٩:٤١ - ١٤٠١/٠٥/٣٠باورهای خودکارآمدیگزارش
0 | 0
technological changes٠٩:١٣ - ١٤٠١/٠٥/٢٦تغییرات فناورانهگزارش
0 | 0
trend setting٠٨:٥٣ - ١٤٠١/٠٥/٠٨جریان سازگزارش
0 | 0
self regulate٠٨:٤١ - ١٤٠١/٠٥/٠٥خود - تنظیمیگزارش
0 | 0
incident٠٨:٤٢ - ١٤٠١/٠٤/٢٥شیوع ( بیماری ها و اختلالات )گزارش
5 | 1
permissive environment٠٨:٣٩ - ١٤٠١/٠٤/٢٥محیط بدون نظارتگزارش
2 | 0
differential susceptibility hypothesis٠٩:١٥ - ١٤٠١/٠٣/٢٨فرضیه آسیب پذیری افتراقی: این مدل که توسط جی بلسکی ( Jay Belsky ) مطرح شده است، مدل به روز شده استرس - دایاتز است که معتقد است آسیب پذیری افراد در مو ... گزارش
2 | 0
ethical dilemma١١:١٥ - ١٤٠١/٠٣/٢٣تعارض اخلاقیگزارش
0 | 1
looped causality١١:٢٩ - ١٤٠١/٠٣/١٨علیت چرخه ای، علیت متقابلگزارش
0 | 0
alcohol promotion٠٩:٥٢ - ١٤٠١/٠٣/١١تبلیغات الکلگزارش
0 | 0
aggresive incident١١:١٢ - ١٤٠١/٠٣/٠٣رخدادهای پرخاشگرانهگزارش
2 | 0
sexual advance١١:٠٩ - ١٤٠١/٠٣/٠٣اشارات جنسی نظیر چشمک زدن، لمس، گفتن عباراتی با درونمایه جنسی مثل اینکه مانتو چسبون بهت می آد.گزارش
0 | 0
reel therapy١٠:٣٧ - ١٤٠١/٠٣/٠٢فیلم تراپی: یکی از روش های مکمل در رواندرمانی است که در کنار روش های اصلی نظیر درمان شناختی رفتاری به بهبود سلامت روان افراد کمک می کند.گزارش
2 | 0
emerging problems٠٩:٥٨ - ١٤٠١/٠٣/٠٢آسیب های نوظهور نظیر اعتیاد به اینترنتگزارش
0 | 0
social permissiveness١٦:٠٣ - ١٤٠١/٠٣/٠١آزادی اجتماعیگزارش
0 | 0
summing up١٥:٠٤ - ١٤٠١/٠٣/٠١مخلص کلام،گزارش
0 | 0
mdma١٣:٤٤ - ١٤٠١/٠٢/٢٦متیلن دی اوکسی متامفتامین: یک از مواد اعتیاد آور که عموما با نام اکس شناخته می شود.گزارش
0 | 0
normative young people٠٩:٠٦ - ١٤٠١/٠٢/٢٦رفتارهای رایج جوانانگزارش
0 | 0
as the degree to which٠٩:٥٧ - ١٤٠٠/١٢/١٨میزانی کهگزارش
0 | 0
respondent١٤:٠٣ - ١٤٠٠/١٢/٠٣پاسخگوگزارش
2 | 0
conceptualize١٣:٢١ - ١٤٠٠/١١/٣٠عینیت دادن، عینیت بخشیدنگزارش
2 | 0
competent practitioner١٤:٣١ - ١٤٠٠/١١/٢٣کارشناس ذی صلاحگزارش
5 | 0
critical supplement٠٨:٥٢ - ١٤٠٠/١١/٢٠مکمل حیاتیگزارش
2 | 0
contextual logics of causality١٥:٥٠ - ١٤٠٠/١١/١١منطق محیطی علیتگزارش
2 | 0
emerging effort٠٨:٣٩ - ١٤٠٠/١١/١٠اقدام جدیدگزارش
2 | 0
journal١٤:٢٨ - ١٤٠٠/١١/٠٦مجله تخصصیگزارش
2 | 0
more recent years١٦:٥٧ - ١٤٠٠/١١/٠٥سال های اخیرگزارش
2 | 0
concern٠٩:٢٦ - ١٤٠٠/١١/٠٤موضوع بااهمیت یا جالبگزارش
7 | 0
casebook١٦:٣٨ - ١٤٠٠/١١/٠٢کتاب مرجعگزارش
5 | 0
subpopulation١٥:٤٠ - ١٤٠٠/١٠/٢٢جمعیت فرعیگزارش
7 | 1
inflation٠٩:٣٨ - ١٤٠٠/١٠/٢٠در روش تحقیق: بزرگ شدن کاذب، مثلا در عبارت زیر معادل تورم برای کلمه "inflation" کاملا بی معناست: an inflation in the variance ترجمه پیشنهادی: بزرگ شد ... گزارش
2 | 0
statistical power١٥:١٤ - ١٤٠٠/١٠/١٥توان آماریگزارش
5 | 0
poverty threshold١٤:٥٢ - ١٤٠٠/١٠/١٥خط فقرگزارش
2 | 0
cognitive behavior therapy١٤:٠١ - ١٤٠٠/١٠/١٥درمان شناختی رفتاریگزارش
2 | 0
ideally١٣:٥٦ - ١٤٠٠/١٠/١٥مطلوب است کهگزارش
7 | 0
incidentally١٥:٣٩ - ١٤٠٠/١٠/١٤در ضمنگزارش
9 | 0
polindrome١٥:٢٦ - ١٤٠٠/١٠/١٤دوسرخوان: کلماتی که از هر دو سر به یک شکل خوانده می شوند مثل درد یا پاپگزارش
2 | 0
systematic١٣:٢٥ - ١٤٠٠/١٠/١٤روشمندگزارش
5 | 0
health gains١٦:٤٧ - ١٤٠٠/١٠/١٣فوائد سلامتیگزارش
2 | 0
additional advantage١٥:٢٧ - ١٤٠٠/١٠/١٢مزیت جنبی یا مزیت دیگرگزارش
2 | 0
self directed١٠:٤٤ - ١٤٠٠/١٠/٠١آگاهانهگزارش
9 | 1
outreach service١٨:٢٨ - ١٤٠٠/٠٧/٢٢خدمات سیارگزارش
5 | 0
success payment٠٩:٠١ - ١٤٠٠/٠٧/١٠پرداخت موفق: در برنامه قرض گرفتن اثر اجتماعی ( social impact borrowing ) وقتی که اجرای برنامه پیشگیرانه ای مثل مهارت های زندگی، منافع اقتصادی برای دو ... گزارش
7 | 0
by significant margin١٨:٠٢ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣توسعاً می توان آنرا به معنای "به مراتب " ترجمه کرد: benefits that exceed costs by a significant margin فوایدی که به مراتب بیش از هزینه ها هستند.گزارش
2 | 0
relative١٧:٢٢ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣اگر نقش آن اسم باشد: فامیل: . He is one of my relatives اگر نقش آن صفت باشد: نسبی:The relative strength of the dollarگزارش
5 | 0
standard١١:٢٢ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣مصوب: a standard framework : چارچوب مصوب مرسوم: standard automobile equipment: تجهیزات مرسوم خودرو قابل قبول: a standard bicycle: دوچرخه استانداردگزارش
7 | 0
discount١٩:٥٤ - ١٤٠٠/٠٦/٢٢برآورد قیمتگزارش
12 | 1