برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حسین صیادیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کار خوب
کار نیک
١٤٠٠/٠١/١٣
|

2 باهوش تر ١٣٩٩/١٢/١٤
|

3 اندونزی ١٣٩٩/١٢/١٣
|

4 ویروس کرونا ویروسی جهان گیر و خطرناک است که از کشور چین توسعه یافته و به کل کشور های جهان منتقل شده است ١٣٩٩/١٢/١٣
|