برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Hossain Adamzad

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 میز غذا خوری ١٣٩٩/٠١/٢٣
|

2 بیرون آمدن ١٣٩٩/٠١/٢٣
|

3 نازکی ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

4 حساب کسی را رسیدن ١٣٩٩/٠١/٢١
|

5 خارج کردن-بیرون کشیدن ١٣٩٩/٠١/١٩
|

6 غیر از اینکه ١٣٩٩/٠١/١٦
|

7 روی چیزی یا کسی حساب کردن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

8 راضی شدن ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

9 در یک مکانی پنهان شدن ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

10 در شرف چیزی بودن ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

11 دیوانه ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

12 وارد گروهی کردن ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

13 کشاندن ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

14 سفراش آمادست ١٣٩٨/١٢/٢٧
|

15 به جای اینکه ١٣٩٨/١٢/٢٢
|

16 روشن شدن موضوع ١٣٩٨/١٢/٢١
|

17 بی حرمتی ١٣٩٨/١٢/٢١
|

18 خمس کردن ١٣٩٨/١٢/٢٠
|

19 باز جویی ١٣٩٨/١٢/٢٠
|

20 پیش روی کردن ١٣٩٨/١٢/٢٠
|

21 گذشتن . عبور کردن ١٣٩٨/١٢/٢٠
|

22 فکر کردن ١٣٩٨/١٢/٢٠
|

23 نی نی ١٣٩٨/١٢/٢٠
|

24 مدت ١٣٩٨/١٢/٢٠
|

25 فرو بردن - داخل کردن ١٣٩٨/١٢/١٩
|

26 جور در درآمدن با ١٣٩٨/١٢/١٩
|

27 همراهی کردن ١٣٩٨/١٢/١٩
|