برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

هونام بصیری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تخته سنگ شیب دار ١٣٩٨/١١/٠٥
|

2 زیر آب ١٣٩٨/١١/٠٥
|

3 دنیای زیر آب ١٣٩٨/١١/٠٥
|

4 اطراف رودخانه دور رود ١٣٩٨/١١/٠٥
|

5 دور بود ١٣٩٨/١١/٠٥
|

6 ورودی ١٣٩٨/١١/٠٣
|

7 پایان دادن به زندگی مشترک ١٣٩٨/١١/٠٢
|

8 مهاجر ١٣٩٨/١١/٠٢
|

9 be in the same family as sb ١٣٩٨/١١/٠٢
|

10 آرزوی خوب برای کسی کردن say that you hope God things will happen ١٣٩٨/١١/٠٢
|