برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

هومن ملاح‌زاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 [رایانه] رهاسازی کردن - آزادسازی کردن ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

2 [ریاضیات] فرامجموعه ١٣٩٩/٠٩/١٧
|

3 پایه-مبنا ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

4 اینگونه نامیده (معرفی) می‌شود.
مترادف namely است.
(برای "معرفی کردن" یک شرح و تفسیر، در ادامه متن از این کوته‌نوشت استفاده می شود.)
١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

5 [رایانه] رونویسی‌کردن ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

6 [رایانه] رونویسی کردن (مخصوصا در برنامه‌نویسی شیءگرا) ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

7 کوته‌نوشت واژه Figure است.
Figure یعنی شکل.
١٣٩٩/٠٨/٣٠
|

8 [رایانه] خطاپذیر-اشکال‌پذیر ١٣٩٩/٠٨/١٦
|

9 نوشتن-نگارش-تالیف ١٣٩٩/٠٨/١١
|

10 [رایانه] جایگاه‌دار (مخصوصا در صفحات HTML) ١٣٩٩/٠٧/٣٠
|

11 [زبان عامیانه] فِلان- فِلان چیز ١٣٩٩/٠٧/٣٠
|

12 تکراری ١٣٩٩/٠٧/١٩
|

13 [زبان‌شناسی] پیکره‌های متنی-پیکره‌های شامل نوشته
جمع واژه corpus می‌باشد.
١٣٩٩/٠٧/١٤
|

14 [زبان‌شناسی] پیکره متنی-پیکره‌ای شامل نوشته‌ها ١٣٩٩/٠٧/١٤
|

15 [ریاضیات] درهم‌پیچی-درهم‌پیچیدن ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

16 مراکز-کانون ها (حالت جمع واژه focus است). ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

17 [ریاضیات] واگرا (متضاد واژه converge به معنی همگرا) ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

18 [ریاضیات] همگرا (متضاد واژه diverge به معنی واگرا) ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

19 شقه (تکه بزرگ و عمده) ١٣٩٩/٠٦/٢٠
|

20 [رایانه-هوش مصنوعی] رهیافت آنی ١٣٩٩/٠٦/١٨
|

21 [ریاضیات] تساوی ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

22 جهت‌نما (به علامت های باز و بسته " <" و " >" جهت نما یا شورون گفته می شود).
پرانتز شکسته-قلاب زاویه‌ای
١٣٩٩/٠٦/١٠
|

23 غیر ذاتی- غیر اصلی ١٣٩٩/٠٦/٠٨
|

24 [رایانه] (اندازه) پیوستگی- (میزان) ارتباط - (اندازه) مرتبط بودن ١٣٩٩/٠٦/٠٦
|

25 [رایانه] اشاره کردن ١٣٩٩/٠٥/٢٨
|

26 (فارسی را پاس بداریم) هم اشاره‌گر ١٣٩٩/٠٥/٢٨
|

27 [رایانه] واقعی تر ساختن- حقیقی تر ساختن-مادی تر ساختن ١٣٩٩/٠٥/٢٧
|

28 [رایانه] قابل آدرس دهی- اشاره پذیر بودن ١٣٩٩/٠٥/٢٦
|

29 [رایانه] آدرس دهی - اشاره کردن- تعیین محل داده با یک آدرس ١٣٩٩/٠٥/٢٦
|

30 [رایانه] فرمان دادن- دستور دادن ١٣٩٩/٠٥/٢٤
|

31 [رایانه] مرجع - متصدی ١٣٩٩/٠٥/٢٤
|

32 مرتبط ١٣٩٩/٠٥/٢٣
|

33 [رایانه] انتقال پذیر کردن
[رایانه] دسترس پذیر کردن از طریق یک درگاه
١٣٩٩/٠٥/٢٢
|

34 [رایانه] دایره واژه (مجموعه تمام واژه‌ها) ١٣٩٩/٠٥/٢٢
|

35 [زبان‌شناسی] اصطلاح‌نامه‌ها (حالت جمع واژه thesaurus است). ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

36 [رایانه] استقرار سامانه
[رایانه] به‌کاراندازی یک سامانه
١٣٩٩/٠٥/١٨
|

37 هم ارزش (دارای اهمیت یکسان) ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

38 حالت جمع واژه criterion می باشد.
[رایانه] criterion یعنی معیار.
١٣٩٩/٠٥/١٧
|

39 [رایانه] مبهم از نظر معنایی ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

40 برای مقایسه رجوع کنید به
مخفف واژه لاتین "confer" به معنی "مقایسه کردن" است.
از این کوته‌نوشت برای ارجاع خواننده به دیگر نوشته‌ها، یا دیگر قسمت ...
١٣٩٩/٠٥/١٥
|

41 به اندازه کافی زیاد
به اندازه کافی مکرر
١٣٩٩/٠٥/١٥
|

42 امکان-احتمال-ممکن شدن ١٣٩٩/٠٥/١٣
|

43 [علوم رایانه]: رایانش خواه ١٣٩٩/٠٥/١١
|

44 [علوم رایانه] :رایانش دهنده/ رایانش‌گر
زیرا منظور از سرویس در علوم رایانه همان رایانش است.
١٣٩٩/٠٥/١١
|

45 غیر زمانی (بدون رابطه با زمان) ١٣٩٩/٠٥/١٠
|

46 قابلیت جانشین پذیری
قابلیت تعویض پذیری
١٣٩٩/٠٥/٠٨
|

47 فطری بودن (به عنوان نوع یک ویژگی) ١٣٩٩/٠٥/٠٦
|

48 گسترش پذیر ١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

49 منظم در زمان ١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

50 بازگو شدن ١٣٩٩/٠٥/٠٥
|