برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

هومن ملاح‌زاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 [ریاضیات] درهم‌پیچی-درهم‌پیچیدن ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

2 مراکز-کانون ها (حالت جمع واژه focus است). ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

3 [ریاضیات] واگرا (متضاد واژه converge به معنی همگرا) ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

4 [ریاضیات] همگرا (متضاد واژه diverge به معنی واگرا) ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

5 شقه (تکه بزرگ و عمده) ١٣٩٩/٠٦/٢٠
|

6 [رایانه-هوش مصنوعی] رهیافت آنی ١٣٩٩/٠٦/١٨
|

7 [ریاضیات] تساوی ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

8 جهت‌نما (به علامت های باز و بسته " <" و " >" جهت نما یا شورون گفته می شود).
پرانتز شکسته-قلاب زاویه‌ای
١٣٩٩/٠٦/١٠
|

9 غیر ذاتی- غیر اصلی ١٣٩٩/٠٦/٠٨
|

10 [رایانه] (اندازه) پیوستگی- (میزان) ارتباط - (اندازه) مرتبط بودن ١٣٩٩/٠٦/٠٦
|

11 [رایانه] اشاره کردن ١٣٩٩/٠٥/٢٨
|

12 (فارسی را پاس بداریم) هم اشاره‌گر ١٣٩٩/٠٥/٢٨
|

13 [رایانه] واقعی تر ساختن- حقیقی تر ساختن-مادی تر ساختن ١٣٩٩/٠٥/٢٧
|

14 [رایانه] قابل آدرس دهی- اشاره پذیر بودن ١٣٩٩/٠٥/٢٦
|

15 [رایانه] آدرس دهی - اشاره کردن- تعیین محل داده با یک آدرس ١٣٩٩/٠٥/٢٦
|

16 [رایانه] فرمان دادن- دستور دادن ١٣٩٩/٠٥/٢٤
|

17 [رایانه] مرجع - متصدی ١٣٩٩/٠٥/٢٤
|

18 مرتبط ١٣٩٩/٠٥/٢٣
|

19 [رایانه] انتقال پذیر کردن
[رایانه] دسترس پذیر کردن از طریق یک درگاه
١٣٩٩/٠٥/٢٢
|

20 [رایانه] دایره واژه (مجموعه تمام واژه‌ها) ١٣٩٩/٠٥/٢٢
|

21 [زبان‌شناسی] اصطلاح‌نامه‌ها (حالت جمع واژه thesaurus است). ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

22 [رایانه] استقرار سامانه
[رایانه] به‌کاراندازی یک سامانه
١٣٩٩/٠٥/١٨
|

23 هم ارزش (دارای اهمیت یکسان) ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

24 حالت جمع واژه criterion می باشد.
[رایانه] criterion یعنی معیار.
١٣٩٩/٠٥/١٧
|

25 [رایانه] مبهم از نظر معنایی ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

26 در مقایسه با
مخفف واژه لاتین "confer" به معنی "مقایسه کردن" است.
١٣٩٩/٠٥/١٥
|

27 به اندازه کافی زیاد
به اندازه کافی مکرر
١٣٩٩/٠٥/١٥
|

28 امکان-احتمال-ممکن شدن ١٣٩٩/٠٥/١٣
|

29 [علوم رایانه]: رایانش خواه ١٣٩٩/٠٥/١١
|

30 [علوم رایانه] :رایانش دهنده/ رایانش‌گر
زیرا منظور از سرویس در علوم رایانه همان رایانش است.
١٣٩٩/٠٥/١١
|

31 غیر زمانی (بدون رابطه با زمان) ١٣٩٩/٠٥/١٠
|

32 قابلیت جانشین پذیری
قابلیت تعویض پذیری
١٣٩٩/٠٥/٠٨
|

33 فطری بودن (به عنوان نوع یک ویژگی) ١٣٩٩/٠٥/٠٦
|

34 عمدی (از روی قصد و نیت قبلی) ١٣٩٩/٠٥/٠٦
|

35 گسترش پذیر ١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

36 منظم در زمان ١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

37 بازگو شدن ١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

38 جزء پذیر بودن (به عنوان یک ویژگی) ١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

39 بخش(جزء) پذیر ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

40 درباره فضا و زمان ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

41 کل‌واژگی ١٣٩٩/٠٤/١٨
|

42 طرح‌واره‌ها (حالت جمع واژه scheme می‌باشد). ١٣٩٩/٠٤/١٧
|

43 سازگار کردن ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

44 زیر جمله (عبارتی که از یک جمله کوچکتر است-sub در اینجا یعنی زیرمجموعه) ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|